2020: Aplicació del pla general europeu per a la gestió de crisis en l’àmbit de la seguretat dels aliments i els pinsos

Ara fa un any, el febrer de 2019, la Comissió Europea va publicar al DOUE L 50 la Decisió d’Execució (UE) 2019/300 de la Comissió, de 19 de febrer de 2019, per la qual s’estableix un pla general per a la gestió de crisi en l’àmbit de la seguretat dels aliments i els pinsos.

Ara, Catalunya ha d’implementar aquest pla i des de BTC hem començat a implantar-lo a alguns dels nostres clients.

El pla general per a la gestió de crisi en l’àmbit de la seguretat dels aliments i els pinsos té com a objectius minimitzar l’abast i l’impacte en la salut pública dels incidents provocats pels aliments o els pinsos, garantint una millor preparació i una gestió eficaç.

En concret, abasta els dos tipus de situacions següents:

  • les situacions que requereixen una coordinació reforçada de la Unió, i
  • les situacions que precisen la creació d’una cèl·lula de crisi que reuneixi la Comissió així com als Estats membres i les agències de la Unió pertinents.
  • També estableix els procediments pràctics necessaris per a una preparació reforçada i per a la gestió d’incidents a nivell de la Unió, inclosa una estratègia de comunicació de conformitat amb el principi de transparència.

Aquesta norma, substitueix i deroga la Decisió 2004/478/CE, i estableix aquest nou pla actualitzat de conformitat amb l’article 55 del Reglament (CE) núm. 178/2002  a fi de tenir en compte l’experiència adquirida des de l’adopció de la Decisió de 2004.