Aprovada la primera Norma internacional de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001

Cada dia, moren al món unes 7.600 persones per accidents laborals o malalties relacionades amb el treball, és a dir, més de 2,78 milions cada any. Aquesta realitat ha portat a ISO (Organització Internacional de Normalització), de la qual el membre espanyol és l’Associació Espanyola de Normalització, UNE; a desenvolupar l’estàndard ISO 45001.

El nou estàndard, ISO 45001, Sistemes de gestió de seguretat i salut laboral proporcionarà un marc per millorar la seguretat dels treballadors, reduir els riscos laborals i crear condicions de treball més segures. És a dir, que la ISO 45001, són una sèrie de requisits a complir internacionalment pensats per ajudar a les organitzacions a reduir la càrrega de lesions i malalties ocupacions. Millorant així tant la vida dels treballadors com l’economia en general a gràcies a poder reduir les pèrdues per jubilació anticipada, absència del personal i augment de les primes d’assegurança.

La norma està sent desenvolupada actualment per un comitè d’experts en seguretat i salut en el treball, i seguirà altres enfocaments genèrics del sistema de gestió com ISO 14001 i ISO 9001. Tindrà en compte altres normes internacionals en aquesta àrea, com OHSAS 18001, la internacional. Directrius ILO-OSH de l’Organització del Treball, diverses normes nacionals i les normes i convencions internacionals del treball de l’OIT.

Els principals canvis de la norma ISO 45001: 2018 són els següents:

 • OHSAS 18001 passa a ser una norma ISO i a denominar-se ISO 45001. OHSAS 18001 queda eliminada
 • L’adopció de l’estructura d’alt nivell (HL) igual que altres normes de sistemes de gestió.
 • La norma no només es queda en la gestió de la seguretat i salut sinó que també fa referència a qüestions com el benestar laboral
 • Les definicions han estat revisades i adaptades
 • Cobra especial importància el context de l’organització i la participació dels treballadors a tots els nivells
 • El sistema pivota sobre el Lideratge i Compromís de la Direcció i la Participació dels Treballadors
 • S’introdueixen els conceptes de “Risc” i “Oportunitats”
 • Reforç en l’evidència del compliment
 • Els documents i registres passen a denominar-se “Informació Documentada”
 • El control operacional aprofundeix més en la Priorització de Controls, la gestió del canvi, l’Adquisició de béns i la subcontractació
 • La Revisió per la Direcció entra a formar del capítol de verificació (PDCA)
 • Un major èmfasi cap a la Millora i desenvolupament d’indicadors per demostrar la millora


Font informació PREVENCIONAR i Prevention-world