Canvis en la legislació del transport de carn a Europa

S’ha publicat el nou Reglament (UE) 2017/1981 de la Comissió, de 31 d’octubre de 2017, pel qual es modifica l’annex III del Reglament (UE) nº 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les condicions relatives a la temperatura durant el transport de carn.

El 8 de juny de 2016, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va adoptar un dictamen científic sobre la proliferació de bacteris alterants (que no necessàriament causen malalties però que poden convertir els aliments en inacceptables per al consum humà a causa de la descomposició) durant l’emmagatzematge i el transport de carn, en el qual conclou que algunes d’aquestes bacteris, en particular les Pseudomonas spp. poden arribar a nivells crítics amb més rapidesa que els patògens, en funció del nivell de contaminació inicial amb bacteris alterants i de les condicions relatives a la temperatura.

El recompte de colònies aeròbiques ha de ser avaluat sistemàticament pels operadors d’empreses alimentàries de conformitat amb el Reglament (CE) nº 2073/2005 de la Comissió. Es pot utilitzar com a indicador del límit superior de la concentració de qualsevol espècie de bacteri alterant present en la carn.

Per tant, d’acord al dictamen de l’EFSA i tenint en compte les eines d’avaluació disponibles, és possible introduir enfocaments alternatius més flexibles sobre les condicions relatives a la temperatura durant el transport de carn fresca, en particular de canals o de talls de gran mida, sense que augmenti el risc per a la salut pública i sense apartar-se del principi de base que aquesta carn ha d’estar refredada a 7ºC per un descens ininterromput de la temperatura. Aquesta major flexibilitat pot permetre que la carn arribi amb més rapidesa al consumidor després del sacrifici i, d’aquesta manera, pot facilitar el comerç de carn fresca en el si de la Unió.

Més informació sobre la resta de modificacions que introdueix aquest Reglament en el següent enllaç de la Unió Europea: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R1981

Font informació: Revista Alimentaria