Claves de la nueva ISO 14001:2015 de gestión ambiental

Captura de pantalla 2015-07-16 a les 9.06.33La norma ISO 14001, publicada per primer cop l’any 1996, s’ha convertit en un referent mundial per a la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) en qualsevol tipus d’organització. L’última versió d’aquesta norma, en vigor des de 2004, ha estat sotmesa a un procés de revisió i posada al dia dels seus enfocaments i requisits, que donarà com a resultat la publicació de la nova ISO 14001:2015, prevista per aquest mes de setembre.

L’anàlisi dels esborranys que s’han publicat fins ara ens permet anticipar els principals canvis que aportarà la nova versió. Una de les novetats més significatives és la cerca d’una millor integració de la ISO 14001 amb altres normes de gestió (qualitat, seguretat i salut laboral, responsabilitat social, etc.). Alineant la ISO 14001 amb els altres estàndards que regeixen la gestió d’àrees clau de l’organització es poden estendre i intensificar els beneficis que es deriven de disposar d’un sistema de gestió integrat. Entre aquests beneficis s’hi troba l’augment de l’eficiència dels processos, l’establiment de sinergies entre funcions i departaments, l’estalvi de costos o una millora de la visió estratègica a mig i llarg termini.

Altres novetats rellevants de la ISO 14001:2015 són les següents:

  • Es dóna més importància al lideratge. Es requereix un major compromís i responsabilitat de l’Alta Direcció en els resultats de l’SGA i en la integració d’aquest en els processos de negoci. També es busca que cada actor del sistema sigui un líder dins l’àrea que li correspon.
  • S’incrementen i es detallen els requisits relacionats amb l’avaluació de l’acompliment ambiental. La nova versió fa referència explícita a l’ús dels indicadors i estableix el deure de l’organització de comunicar externa i internament la informació pertinent del seu acompliment ambiental.
  • S’aprofundeix en la importància de l’estratègia de comunicació amb les parts interessades (clients, socis, col·laboradors, administracions públiques, ciutadans…), que es considera com una eina estratègica fonamental. La nova versió de la norma fa èmfasi en la necessitat de desenvolupar una estratègia proactiva en matèria de comunicació externa. L’organització ha d’identificar què comunicar i a qui, i assegurar-se que aporta informació coherent i fiable sobre el seu comportament ambiental. A nivell intern, la comunicació ha de fer possible que qualsevol persona que treballa per a l’organització pugui contribuir a la millora continua.
  • S’introdueix explícitament el concepte de “Cicle de Vida” plantejant la necessitat que l’organització adopti aquesta perspectiva a l’hora d’avaluar l’impacte ambiental d’un producte o servei.
  • S’incorpora el concepte de “riscos i oportunitats”. L’organització ha de determinar el risc associat amb amenaces (impactes adversos) i oportunitats (impactes beneficiosos) que puguin afectar a la seva capacitat perquè el SGA assoleixi el resultat desitjat, per prevenir o reduir els efectes indesitjats o per assolir la millora contínua. Els resultats d’aquesta anàlisi serviran com a elements d’entrada per planificar les accions i per establir els objectius ambientals.
  • S’introdueix el terme “informació documentada” en referència als documents i registres del SGA i s’ofereixen pautes per simplificar la gestió documental. Amb això es pretén garantir que les organitzacions mantenen informació documentada suficient per a la implementació efectiva del seu SGA, mitjançant un sistema de documentació adapta a les característiques de l’entitat.
  • S’elimina el terme “acció preventiva”, tenint en compte que el propi SGA es dissenya com una eina preventiva mitjançant la gestió del risc associat a amenaces i oportunitats.

Amb tot, el que resta inalterable en la nova ISO 14001 és el compromís amb la millora contínua de la gestió ambiental. Això inclou un plantejament cíclic basat en el conegut cicle de millora contínua o PDCA (plan-do-check-act). Aquest cicle s’inicia amb la planificació i establiment d’uns objectius ambientals, segueix amb la implantació d’allò planificat, posteriorment es comproven els assoliments per, finalment, introduir les millores necessàries per seguir optimitzant l’acompliment ambiental de l’organització. Amb això, el cicle es reinicia tenint sempre com a fita la constant recerca de l’excel·lència en matèria de sostenibilitat.

Com adaptar-se a la nova norma?

Una empresa que compti amb un SGA basat en la norma ISO 14001:2004 no hauria de tenir problemes per adaptar-se als requisits de la nova ISO 14001:2015, atès que els principis fonamentals d’aquest estàndard es mantenen en la nova versió. Les empreses certificades disposen d’un període de 3 anys per realitzar la transició a la nova norma.

 

Eugeni Garcia Rierola
Llicenciat en Sociologia.
Professor del Màster Gestió Ambiental i Sostenibilitat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
E-mail: eugeni.garcia@btcces.com