Com gestionar els nivells de soroll a la feina?

Els empresaris tenen l’obligació d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. I entre aquests riscos n’hi uns que sovint poden passar desapercebuts, tot i ser molt importants i poder tenir greus conseqüències. Avui parlem dels nivells de soroll.

Els paràmetres que cal utilitzar per a la valoració dels nivells de soroll a què els treballadors i les treballadores estan exposats són:

 • nivell diari equivalent, que correspon al nivell sonor referit a 8 hores, expressat en dB(A).
 • nivell pic, que correspon al valor màxim mesurat i expressat en dB.

Pel que fa als nivells de soroll, l’empresari/ària els ha de reduir al nivell més baix tècnicament possible, d’acord amb els avenços tècnics i la disponibilitat  de mesures de control del risc al seu origen. L’empresari/ària ha de considerar especialment que cal:

 • reduir la necessitat de l’exposició mitjançant mètodes de treball alternatiu,
 • elegir equips de treball adequats,
 • concebre i distribuir adequadament els llocs de treball,
 • informar i formar sobre l’ús correcte dels equips de treball,
 • reduir tècnicament el soroll, actuant sobre el focus emissor i les vies de transmissió,
 • mantenir adequadament els equips i els llocs de treball,
 • reduir l’exposició al soroll mitjançant l’organització del treball.

 

Efectuades les mesures indicades anteriorment, si l’exposició dels treballadors i treballadores encara supera els valors inferiors d’exposició que donen lloc a una acció, nivell diari equivalent igual a 80 decibels A, dB(A) i nivell de pic igual a 135 decibels C, dB(C), l’empresari/ària ha d’adoptar les mesures següents :

1.- Proporcionar als treballadors/ores i als seus representants informació i formació adequada, entre altres aspectes, en relació amb:

 • els resultats de l’avaluació de l’exposició al soroll i dels mesuraments de soroll duts a terme,
 • les mesures de prevenció i de protecció adoptades i quan són aplicables cadascuna d’elles,
 • la utilització i el manteniment de protectors individuals auditius, així com la seva atenuació,
 • la conveniència i la manera de detectar els indicis de lesió auditiva i d’informar-ne,
 • les circumstàncies en les quals els treballadors/ores tenen dret a la vigilància de la salut i la finalitat de la vigilància de la salut,
 • les pràctiques de treball segures per tal de disminuir al mínim l’exposició dels treballadors i les treballadores al soroll.

2.- Dur a terme un control mèdic inicial de la funció auditiva dels treballadors/ores i controls periòdics posteriors, com a mínim cada 3 anys.

3.- Proporcionar protectors auditius als treballadors i treballadores.

Si l’exposició dels treballadors/ores encara supera els valors superiors d’exposició que donen lloc a una acció, nivell diari equivalent igual a 85 dB(A), i el nivell de pic igual a 137 dB(C) caldrà que l’empresari/ària adopti, a més a més, les mesures següents:

1.- establir i executar un programa de mesures tècniques i d’organització, integrat a la planificació de l’activitat preventiva, per tal de reduir l’exposició al soroll dels treballadors i treballadores.

2.- vetllar per a què els treballadors/ores utilitzin els equips de protecció individual auditius mentre s’executi la mesura preventiva anterior.

3.- proporcionar una vigilància de la salut, que s’haurà de realitzar, com a mínim, cada tres anys.

4.- senyalitzar els llocs de treball d’acord amb el que estableix el Reial decret 485/1997 i, si escau, delimitar-ne l’accés.

En cap cas l’exposició dels treballadors/ores ha de superar els valors límit d’exposició, és a dir, un nivell diari equivalent igual a 87 dB(A) i un nivell de pic igual a 140 dB(C). Si això es produeix, l’empresari/ària:

– ha d’adoptar immediatament mesures per reduir l’exposició per sota dels valors esmentats.

– ha d’analitzar els motius de la superació dels límits i desenvolupar un programa de mesures tècniques, que disminueixin la generació o la propagació del soroll, i organitzatives per reduir l’exposició.

– ha d’informar de les mesures anteriors als treballadors i treballadores afectats, els seus representants i els òrgans interns competents en seguretat i salut laboral.