BTCCES – Auditoria
(+34) 93 881 46 36 - info@btcces.com - Chat
ACCÉS FORMACIÓ:
ACCÉS EMPRESES:

Auditoria

 MODALITATS D’AUDITORIA BTC

L’auditoria és un procés d’examen o verificació d’una realitat concreta,  la qual queda reflectida en un informe. Per tal que l’auditoria arribi al seu objectiu, haurà de complir amb tota una sèrie d’exigències que afecten l’auditor o persona que realitza l‘auditoria i a l’auditat o empresa objecte de l’auditoria.

Característiques de l’auditoria

A grans trets podríem dir que les auditories presenten les següents característiques:

 • Actuen com a eines de gestió per a la millora de les empreses.
 • Pretenen obtenir evidències sobre el funcionament de l’organització.
 • Estan consensuades amb la part auditada, però cal que siguin independents. L’auditor establirà possibles millores amb l’objectiu de corregir errors.
 • Emeten una opinió professional per mitjà de procediments específics destinats a proporcionar una seguretat raonable del que s’afirma.
 • Les seves conclusions hauran d’aparèixer en un informe.
 • Analitzen el grau d’implantació de les accions correctores. Es designen, per a això, persones responsables i es fixen terminis d’implantació.
 • Efectuen un seguiment de les accions correctores, amb l’objectiu de verificar-ne l’efectivitat i l’aplicabilitat.
 • En definitiva, permeten trobar punts de millora dins de l’organització, sistema i procés.

Classificació segons obligatorietat

Les auditories es poden classificar a partir de diferents paràmetres, un d’ells és l’obligatorietat. En aquest cas, les auditories que portaria a terme BTC-CES a l’empresa serien de caràcter voluntari:

 • Voluntària: és aquell procés de revisió realitzat per l’empresa o amb l’ajuda d’experts externs de manera discrecional. Pot respondre o no a problemes concrets, però en tot cas és una activitat planificada amb l’objectiu de millorar algun aspecte del sistema.
 • Obligatòria: és aquell procés de revisió que li ve imposat a l’empresa per l’ordenament jurídic vigent. Una auditoria externa seria la que porta a terme l’autoritat sanitària mitjançant les inspeccions de sanitat.

El tancament del cicle

L’auditoria és l’instrument que tanca el cicle de gestió, mitjançant una avaluació sistemàtica, documentada i objectiva del sistema APPCC, realitzada d’acord amb les normes tècniques establertes. El resultat de l’avaluació ha de quedar reflectit en un informe que mostri les possibles deficiències del sistema.

És imprescindible que perquè un procés d’auditoria sigui eficaç, tota persona que vulgui realitzar treballs d’auditoria tingui una formació i experiència en aquest àmbit.

Assessorament de BTC-CES

BTC-CES disposa de tècnics amb experiència i formació adequada en la realització  de diferents tipus d’auditoria:

 • Prerequisits
 • APPCC
 • Etiquetatge
 • Legislació
 • Higiene de les instal·lacions
 • Traçabilitat
 • Productes sense gluten
 • Productes ecològics
 • BRC, IFS, FSSC 22000

DIRIGIT A

Empreses petites i mitjanes de diferents sectors de la indústria alimentària que disposen de Registre General Sanitari.

OBJECTIUS

Conèixer el nivell de compliment en relació a l’aplicació dels autocontrols
pel que fa a aspectes documentals i pràctics, així com revisar aspectes
bàsics relacionats amb instal·lacions i processos.

DEDICACIÓ

8 hores.

QUÈ INCLOU

 • Programa d’auditoria
 • Visita d’instal·lacions (exterior i interior)
 • Revisió d’autocontrols:
  • Pla de control de l’aigua
  • Pla de control de formació
  • Pla de control de plagues
  • Pla de control de neteja
  • Pla de control de proveïdors
  • Pla de control de traçabilitat
  • Pla de control de temperatures
  • Pla de control d’al·lèrgens
  • Pla de control de residus
  • Pla de control de manteniment
 • Comprovació d’higiene, ordre i processos
 • Comprovació de bones pràctiques de manipulació “BPM” (treballadors)

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informe tècnic final

 

DIRIGIT A

Empreses petites i mitjanes de diferents sectors de la indústria alimentària
que disposen de Registre General Sanitari i sistema APPCC complet.

OBJECTIUS

Conèixer el nivell de compliment en l’aplicació del sistema APPCC, dels registres derivats i l’adaptació al compliment de la normativa en quant a instal·lacions i bones pràctiques.

DEDICACIÓ

12 hores.

QUÈ INCLOU

 • Programa d’auditoria
 • Visita d’instal·lacions (exterior i interior)
 • Revisió d’autocontrols:
  • Pla de control de l’aigua
  • Pla de control de formació
  • Pla de control de plagues
  • Pla de control de neteja
  • Pla de control de proveïdors
  • Pla de control de traçabilitat
  • Pla de control de temperatures
  • Pla de control d’al·lèrgens
  • Pla de control de residus
  • Pla de control de manteniment
 • Revisió del sistema APPCC
 • Comprovació d’higiene, ordre i processos
 • Comprovació de bones pràctiques de manipulació “BPM” (treballadors)

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informe tècnic final

DIRIGIT A

Empreses certificades amb estàndards reconeguts per GFSI com BRC, IFS o FSSC 22000, o en procés de certificació.

OBJECTIUS

Conèixer el nivell d’aplicació en quant a les clàusules que regulen les normes per tal d’accedir a la certificació i aplicar les mesures de millora.

DEDICACIÓ

20 hores.

QUÈ INCLOU

 • Programa d’auditoria
 • Auditoria de BRC o IFS o FSSC 22000 segons apartats:
  • Equip directiu
  • APPCC
  • Gestió de la qualitat i recursos
  • Normes relatives a l’establiment
  • Control de producte
  • Control de processos de producció
  • Frau alimentari
  • Medició, anàlisis i millores
  • Food defense
  • Personal
 • Visita d’instal·lacions (exterior i interior)
 • Comprovació d’higiene, ordre i processos
 • Comprovació de bones pràctiques de manipulació “BPM” (treballadors)

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informe tècnic final
Resum de les desviacions / no conformitats

DIRIGIT A

Empreses petites, mitjanes o grans que disposin de Registre General Sanitari, sistema APPCC o bé estiguin certificades amb estàndards reconeguts per GFSI com BRC, IFS o FSSC22000, o en procés de certificació.

TEMÀTICA
1) Traçabilitat i simulacre de gestió de crisis
2) Etiquetatge
3) Formació

OBJECTIUS

Realitzar una prova de traçabilitat i simulaccre de gestió de crisis per verificar si és efectiu i es disposa dels mecanismes que en garanteixen l’eficàcia en una possible retirada de producte.
Verificar si l’empresa compleix amb la normativa general i específica d’etiquetatge i informació al consumidor en relació als productes finals que elabora.
Reforçar determinats aspectes a partir de la preparació i impartició de formació específica a determinats grups de treballadors.
DEDICACIÓ
5 hores
3 hores
4 hores (2h de preparació i 2h d’impartició)
QUÈ INCLOU
Prova de traçabilitat cap endavant.
Visita d’instal·lacions (comprovació d’estocs).
Revisió de 3 etiquetes de productes alimentaris.
Preparació i impartició de la formació de temes específics.
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informe tècnic final
Informe tècnic final
Manual de formació

 MODALITATS D’AUDITORIA BTC

Tornar a dalt

Centre de preferències de privadesa

Tanqueu el vostre compte?

Es tancarà el compte i totes les dades seran esborrades permanentment i no es podran recuperar. N'esteu segur?