Consum permetrà a minoristes vendre productes amb tares sempre que no afectin la seguretat alimentària

El Ministeri de Consum ha obert a audiència pública i durant 15 dies el Reial decret pel qual es regulen i aclareixen certs requisits en matèria d’higiene i comercialització dels productes alimentaris, entre les quals destaca l’autorització al comerç minorista per vendre productes d’aquesta índole que presentin defectes de forma, mida, etiquetatge o envasat, sempre que aquests no afectin la seguretat dels mateixos i s’informi d’aquesta circumstància als consumidors. Per exemple, les conserves bombades, que podrien contenir aire al seu interior, no són en aquesta categoria, segons assegura Alberto Garzón, ministre de Consum.

No obstant això, els productes alimentaris elaborats pels establiments de comerç al detall (pimes) es presentaran i etiquetaran d’acord amb la normativa vigent però, a més, de manera voluntària, podran incloure les etiquetes de “elaborat per” seguit del tipus i el nom de l’establiment elaborador a l’etiqueta del producte; o la d’“elaboració pròpia” en un cartell situat en un llistat fora de l’expositor o en una zona delimitada, quan no es presentin envasats.

Mesures contra el malbaratament

Entre les novetats d’aquest Reial decret, que respon a la necessitat plantejada pel sector per comptar amb totes les garanties en seguretat alimentària i que afectarà positivament més de 350.000 establiments, destaquen les mesures contra el malbaratament alimentari i el sobreenvasat. D’aquesta manera, bars i restaurants oferiran als seus clients, sense cap cost addicional, la possibilitat d’emportar-se els aliments que no hagin consumit. S’utilitzaran envasos reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables, o acceptaran el recipient que aporti el mateix consumidor.

A la resta d’establiments de comerç al detall també es permetrà l’ús d’envasos reutilitzables aptes per al contacte amb aliments aportats pel propi consumidor en el moment de fer la compra, i aquest és el responsable últim de la seva higiene i de els possibles problemes de seguretat alimentària que es poguessin derivar per una mala higiene del recipient o bossa aportada per qui fa la compra: “Si és el mateix minorista el que dispensa productes alimentaris en envasos de vidre, metall o ceràmica, aquests es podran reutilitzar sempre i quan es comptin amb equips que garanteixin l’adequada neteja i desinfecció dels envasos en ser retornats pels clients”, ha assenyalat el ministeri.