Control sanitario de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, per la qual es modifica l’annex I de l’Ordre de 20 de gener de 1994, per la qual es fixen modalitats de control sanitari de productes de comerç exterior destinats a ús i consum humà i els recintes duaners habilitats per a la seva realització (BOE de 4 d’agost de 2016).

RESOLUCIÓ DE 6 DE JUNY DE 2016, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA, QUALITAT I INNOVACIÓ, PER LA QUAL ES MODIFICA L’ANNEX I DE L’ORDRE DE 20 DE GENER DE 1994, PER LA QUAL ES FIXEN MODALITATS DE CONTROL SANITARI DE PRODUCTES DE COMERÇ EXTERIOR DESTINATS A ÚS I CONSUM HUMÀ I ELS RECINTES ADUANERS HABILITATS PER A LA SEVA REALITZACIÓ.

alimentación legislaciónEl Reial Decret 1418/1986, de 13 de juny, sobre funcions del Ministeri de Sanitat i Consum en matèria de Sanitat Exterior, estableix el marc d’actuació en el control sanitari del tràfic internacional de mercaderies.

L’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum, de 20 de gener de 1994, per la qual es fixen modalitats de control sanitari a productes de comerç exterior destinats a ús i consum humà i els recintes duaners habilitats per a la seva realització, desenvolupa el Reial decret i recull en el seu annex I la llista de mercaderies destinades a ús o consum humà, que seran sotmeses a control sistemàtic en frontera exterior.

Des de l’entrada en vigor de l’esmentada ordre, s’han produït diferents modificacions normatives, tant nacionals com de dret comunitari, que han afectat el contingut de l’annex I i que fan necessària l’actualització del seu contingut.

D’una banda, s’han establert procediments harmonitzats de control veterinari pel que fa als aliments d’origen animal introduïts en el territori de la Unió procedents de països tercers, en virtut de la Directiva 97/78 / CE del Consell, de 18 de desembre de 1997, incorporada al nostre ordenament jurídic mitjançant el Reial Decret 1977/1999, de 23 de desembre.

A més, la Decisió 2007/275 / CE de la Comissió, de 17 d’abril de 2007, relativa a les llistes d’animals i productes que han de sotmetre a controls en els llocs d’inspecció fronterers d’acord amb les Directives del Consell 91/496 / CEE i 97/78 / CE, disposa que els productes d’origen animal en ella enumerats s’han de sotmetre a controls veterinaris en els llocs d’inspecció fronterers de conformitat amb el que preveu la Directiva 97/78 / CE.

D’altra banda, el Reglament (CE) núm 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals, estableix un marc harmonitzat de normes generals per a l’organització dels controls oficials a nivell comunitari, especialment els controls oficials aplicables a la introducció d’aliments i pinsos procedents de tercers països.

A l’efecte dels controls oficials de les importacions de determinats aliments d’origen no animal, el Reglament (CE) núm 669/2009 de la Comissió, de 24 de juliol de 2009, pel qual s’aplica el Reglament (CE) núm 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la intensificació dels controls oficials de les importacions de determinats pinsos i aliments d’origen no animal i es modifica la Decisió 2006/504 / CE, estableix normes específiques relatives als controls oficials que s’han de fer, d’acord amb l’article 15, apartat 5, de Reglament (CE) núm 882/2004, en els punts d’entrada a què fa referència l’article 17, apartat 1, primer guió, de aquesta última norma.

Al seu torn, l’Ordre SPI / 2136/2011, de 19 de juliol, per la qual es fixen les modalitats de control sanitari en frontera per la inspecció farmacèutica i es regula el Sistema Informàtic d’Inspecció Farmacèutica de Sanitat Exterior, s’aplica als medicaments d’ús humà i les seves matèries primeres, productes sanitaris, cosmètics i les seves matèries primeres vegetals i productes de cura personal i biocides d’ús clínic i personal. A l’annex I de l’esmentada orde figura una relació no exhaustiva de les partides sotmeses a control pels Serveis d’Inspecció Farmacèutica, deixant de facto sense efecte pel que fa a medicaments, productes sanitaris, cosmètics i biocides d’ús clínic i personal la llista continguda en l’annex I de l’Ordre 20 gener 1994.

No obstant això, d’acord amb la normativa comunitària i, en particular, la Decisió 2007/275 / CE, de 17 d’abril de 2007, determinats productes d’origen animal destinats a la indústria farmacèutica, cosmètica o de productes sanitaris així com determinats preparacions alimentàries , inclosos els complements alimentaris, que continguin determinats productes d’origen animal, encara que aquestes també continguin substàncies farmacològicament actives, estaran subjectes a controls veterinaris en un Punt d’Inspecció Fronterer.

Finalment, cal esmentar que els codis de la nomenclatura combinada (NC) que estableix el Reglament (CEE) núm 2658/1987 del Consell, de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística ia l’aranzel duaner comú , han estat actualitzats diverses vegades des de la data d’adopció de l’Ordre de 20 de gener de a 1994.

Per tot això, resulta necessari modificar el contingut de l’annex I de la citada ordre perquè contingui una relació actualitzada de les mercaderies d’ús o consum humà sotmeses a control sanitari per part dels Serveis d’Inspecció de Sanitat Exterior.

Aquesta Direcció general, en ús de l’habilitació que conté l’article 7è de l’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 20 de gener de 1994 i escoltats els sectors afectats, resol:

Primer.

Modificar l’annex I de l’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum, de 20 de gener de 1994, per la qual es fixen modalitats de control sanitari a productes de comerç exterior destinats a ús i consum humà i els recintes duaners habilitats per a la seva realització, i substituir-lo per l’annex d’aquesta resolució.

Segon.

Disposar la seva publicació en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta resolució produirà els seus efectes al mes de la seva publicació en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.

Annexos

Omesos.

Font: Iustel