Coordinació empresarial i autònoms

La coordinació empresarial és un dels molts temes de la prevenció de riscos laborals (PRL) que ens fa a tots generar un número infinit de papers, i en molts casos papers absurds i innecessaris.

L’esperit de la norma, i en especial de l’Art. 24 de la L31/1995, vol aconseguir que la informació d’importància entre aquelles empreses que comparteixen centre de treball sigui una eina efectiva per aconseguir una millor gestió dels riscos i millorar la qualitat del treball a realitzar.

La realitat s’allunya molt i molt d’aquest esperit, el que es pretén, en la majoria de casos, no és una altre cosa que intentar disminuir les responsabilitats existents.

Amb l’excusa de la prevenció, s’està gestionant un número immens de documents, que en molts casos són totalment absurds, i posem com exemple aquell document d’entrega d’EPI o d’informació al treballador que es demana a un autònom; aquest serà un document en el que jo m’informo a mi mateix dels riscos que tinc en la meva feina, o jo m’entrego a mi mateix un cert número d’equips de protecció individual (EPI).

Ja no entrem en aquells documents impossibles d’aconseguir i que sinó s’aporten no es pot aconseguir el vist i plau per part dels responsable de l’empresa o de del gestor de la plataforma.

Tinguem clar que la coordinació d’activitats empresarials va dirigida a aconseguir que les empreses tinguin coneixement dels riscos que aporten d’altres empreses al accedir a un centre de treball on coincidiran amb d’altres empreses.

Per poder fer una coordinació empresarial eficaç i efectiva cal disposar d’una bona i precisa avaluació de riscos, que aquesta sigui detallada i específica, per tal de poder aconseguir planificar les actuacions de forma que no es produeixin coincidències en les que el risc afecti als treballadors.

Ara com ara s’està realitzant molt més una comprovació del compliment documental de les normatives ( prevenció, laboral, civil i fiscal) que no la gestió dels riscos sobrevinguts quan hi ha una coincidència de treballadors de diferents empreses en un mateix centre de treball.

Comencem a gestionar els riscos mitjançant una comprovació dels riscos que aporten les empreses quan realitzem les tasques, mitjançant l’avaluació de riscos de les feines a realitzar, i planifiquem de forma conjunta i lògica el desenvolupament de les feines; els cronogrames de les tasques a realitzar són un element importants i necessari per aconseguir una coordinació efectiva.

Per aconseguir una bona coordinació de riscos laborals, la podem aconseguir amb molts pocs documents, avaluació de riscs, planificació de les feines, llistat de productes a utilitzar i llistat de equips a utilitzar, la coordinació ha de ser fàcil, clara i ràpida de comprendre.

Màrius Martí

Responsable de Prevenció de Riscos Laborals de PIMEC