El Govern ha ampliat la llista d’agents cancerígens en l’entorn de treball

Treball millora la protecció de les persones treballadores davant els agents cancerígens
  • La implantació de valors límit per a determinats agents cancerígens contribuirà a reduir els riscos derivats de aquestes exposicions
  • L’Institut Nacional de Silicosi i l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball de prestar ajuda tècnica per a avançar en la prevenció de riscos laborals

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret per modificar el Reial Decret 665/1997, sobre protecció dels treballadors davant els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens en l’àmbit de la feina.

La modificació aprovada suposa assumir els supòsits de la directiva europea 2017/2398 de 12 de desembre de 2017 i, de manera principal, estableix el caràcter vinculant i general dels valors límit d’exposició professional de fins a un total de tretze nous agents, constituint el primer pas d’un conjunt de modificacions que ampliaran el nivell de protecció a través de la incorporació d’agents de demostrada capacitat cancerígena.

Una substància cancerígena o carcinògena és aquella que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, pot ocasionar càncer o incrementar la seva freqüència.

Per la pols respirable de sílice cristal·lina, l’acrilamida i el bromoetileno s’inclouen, d’acord amb el criteri tècnic de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, valors límit que suposen una major protecció de les persones treballadores.

Sílice cristal·lina:

La modificació de el Reial Decret 665/1997 suposa la incorporació de la pols respirable de sílice cristal·lina generat en l’entorn laboral dins el llistat de substàncies, barreges o procediments que tindran la consideració d’agents cancerígens, atès que hi ha proves suficients de la seva condició d’agent cancerigen.

Aquesta substància es troba, de manera habitual, en els treballs en què es trituri, tall, perfori, cintura o queixal materials, productes o matèries primeres que continguin sílice lliure. El valor límit d’exposició per a la pols de sílice serà de 0,05 mg / m3 a Espanya i les empreses tindran un any per poder adaptar-se.

Suport Tècnic:

L’Institut Nacional de Silicosi elaborarà una guia per a la prevenció de el risc per exposició a la sílice cristal·lina respirable en l’àmbit laboral, en col·laboració amb l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, que prestarà el seu suport tècnic, a més d’elaborar una guia destinada a l’adopció de tècniques adequades en el mesurament de la presència i exposició a la sílice.

Altres substàncies:

A més de a la pols respirable de sílice cristal·lina, s’inclou un llistat d’agents amb els seus respectius valors límit d’exposició professional com la pols de fustes dures, les fibres ceràmiques refractàries, el benzè, el clorur de vinil monòmer, l’òxid d’etilè, el epoxipropano, l’acrilamida, el nitropropano, la toluidina, el butadiè, la hidrazina i el bromoetileno.

Per al benzè es manté el valor límit d’exposició professional que ja existia en el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig. Pel que fa a el clorur de vinil monòmer i pols de fustes dures, que ja comptaven en el mateix Reial decret amb els seus corresponents valors límit, s’estableixen nous valors, incloent un període transitori en el cas de la pols de fustes dures.

Font d’informació: Ministeri de Treball i Economia Social