L’oblidat document de prevenció contra explosions

Segons el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball, totes les empreses han de tenir un document de prevenció contra explosions. Però la veritat és que poques empreses el tenen.

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats necessari per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant els riscos derivats de les condicions de treball, en el marc d’una política coherent, coordinada i eficaç.

Concretament, la Directiva 1999/92 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 1999, relativa a les disposicions mínimes per a la millora de la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives, estableix les disposicions específiques mínimes en aquest àmbit. Mitjançant aquest Reial decret es procedeix a la transposició al dret espanyol del contingut d’aquesta directiva.

La norma conté la definició d’atmosfera explosiva, que es defineix com la barreja amb l’aire, en condicions atmosfèriques, de substàncies inflamables en forma de gasos, vapors, boires o pols, en la qual, després d’una ignició, la combustió es propaga a la totalitat de la barreja no cremada. Es contemplen en la norma, a més, una sèrie d’obligacions de l’empresari a fi de prevenir les explosions i de protegir els treballadors contra aquestes. L’empresari ha de prendre diferents mesures de caràcter tècnic o organitzatiu, sempre d’acord amb els principis bàsics que han d’inspirar l’acció preventiva, que es combinaran o completaran, quan sigui necessari, amb mesures contra la propagació de les explosions. De caràcter específic són l’obligació d’avaluar els riscos d’explosió i la de coordinar, quan en un mateix lloc de treball es trobin treballadors de diverses empreses, a més de l’obligació d’elaborar un document de protecció contra explosions i de classificar en zones les àrees en les quals puguin formar atmosferes explosives.

Com indica l’article 6, la “Obligació de coordinació” significa el següent:

Quan en un mateix lloc de treball es trobin treballadors de diverses empreses, cada empresari ha d’adoptar les mesures que siguin necessàries per a la protecció de la salut i la seguretat dels seus treballadors, incloses les mesures de cooperació i coordinació a què fa referència l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Sense perjudici d’això i en el marc del que disposa l’esmentat article, l’empresari titular del centre de treball coordinarà l’aplicació de totes les mesures relatives a la seguretat i la salut dels treballadors i, en el document de protecció contra explosions a què es refereix l’article 8, l’objecte, les mesures i les modalitats d’aplicació de la coordinació.
Article 7. Àrees en les que poden formar atmosferes explosives.

1. L’empresari ha de classificar en zones, d’acord amb l’annex I, les àrees en les que poden formar atmosferes explosives.

2. L’empresari ha de garantir, en les àrees a què es refereix l’apartat 1, l’aplicació de les disposicions mínimes establertes en l’annex II.

3. Sense perjudici del que estableix el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, els accessos a les àrees en les que puguin formar atmosferes explosives en unes quantitats que suposin un perill per a la salut i la seguretat dels treballadors s’han de senyalitzar, quan sigui necessari, d’acord amb el que disposa l’annex III.
Article 8. Document de protecció contra explosions.

En compliment de les obligacions establertes en l’article 4, l’empresari s’encarregarà que s’elabori i mantingui actualitzat un document, d’ara endavant document de protecció contra explosions. El document de protecció contra explosions ha de reflectir, en concret:

a) Que s’han determinat i avaluat els riscos d’explosió.

b) Que es prendran les mesures adequades per aconseguir els objectius d’aquest Reial decret.

c) Les àrees que han estat classificades en zones de conformitat amb l’annex I.

d) Les àrees en què s’aplicaran els requisits mínims establerts a l’annex II.

e) Que el lloc i els equips de treball, inclosos els sistemes d’alerta, estan dissenyats i s’utilitzen i mantenen tenint degudament en compte la seguretat.

f) Que s’han adoptat les mesures necessàries, de conformitat amb el Reial Decret 1215/1997, perquè els equips de treball es facin servir en condicions segures.

El document de protecció contra explosions s’elaborarà abans que comenci la feina i s’ha de revisar sempre que s’efectuïn modificacions, ampliacions o transformacions importants en el lloc de treball, en els equips de treball o en l’organització del treball.

El document de protecció contra explosions formarà part de la documentació a què es refereix l’article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i podrà constituir un document específic o integrar-total o parcialment amb la documentació general sobre l’avaluació dels riscos i les mesures de protecció i prevenció.