El reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis RD 513/2017

El 12 de desembre de 2017 va entrar en vigor el Reial Decret 513/2017, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, amb l’objectiu de determinar les condicions i els requisits exigibles al disseny, instal·lació, manteniment i inspecció dels sistemes de protecció activa contra incendis.

No obstant això, fins i tot mesos després de l’aplicació d’aquest reglament, encara es generen molts interrogants sobre aquest reglament i la seva aplicació. Per això, avui hem decidit fer un article informatiu.

El Reial Decret 513/2017, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis incorpora novetats com la inspecció periòdica per part d’organismes de control i els sistemes de protecció contra incendis de nova creació.

La seva aplicació afecta tant a les empreses de manteniment i instal com les empreses fabricants, importadores, distribuïdores o els organismes que intervinguin en la certificació o avaluació tècnica dels productes, entenent com a tals els equips, sistemes i components que conformen les instal·lacions de protecció contra incendis.

Segons indica el reglament, per poder exercir les funcions d’empresa instal·ladora, l’empresa ha de complir els requisits següents:

 • Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora que, en el cas de ser persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.
 • Disposar de personal contractat d’acord amb el que estableix l’annex III.
 • Disposar dels mitjans tècnics necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, en condicions de seguretat.
 • Subscriure una assegurança de responsabilitat civil, avals o altres garanties financeres per una quantia mínima de 800.000 €, sense que aquesta quantia limiti aquesta responsabilitat.
 • Disposar d’un certificat de qualitat del sistema de gestió de la qualitat implantat, emès per una entitat de certificació acreditada, segons els procediments establerts en el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i Seguretat Industrial, aprovat per Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.
 • En l’inici d’activitat, i per un període màxim d’un any, es considera complert aquest requisit amb l’acreditació de tenir contractat el desenvolupament i implantació d’aquest sistema de gestió de la qualitat, en els termes indicats en el paràgraf anterior.
 • Per a la instal·lació de sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos fluorats, s’haurà d’estar en possessió dels certificats de qualificació previstos en el Reglament (UE) 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, i en el Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s’estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats.
 • En el cas dels sistemes d’enllumenat d’emergència, les empreses instal·ladores han de complir únicament el que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, i en la instrucció tècnica complementària corresponent.

Entre les obligacions de les empreses instal·ladores estan les següents:

 • S’han d’abstenir d’instal·lar els equips i sistemes de protecció contra incendis que no compleixin les disposicions vigents que els siguin aplicables, posant els fets en coneixement del comprador o usuari dels mateixos, per escrit i de forma fefaent.
 • Un cop acabada la instal·lació, l’empresa instal·ladora ha de facilitar al titular o usuari de la mateixa la documentació tècnica i instruccions de manteniment corresponents a la instal·lació, necessàries per al seu bon ús i conservació.

De forma anàloga, les empreses mantenidores hauran de complir també amb els següents requisits:

 • Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa mantenidora, que en el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.
 • Disposar de personal contractat, adequat al seu nivell d’activitat, d’acord amb el que estableix l’annex III.
 • Per al manteniment de sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos fluorats, s’haurà d’estar en possessió dels certificats de qualificació previstos en el Reglament (UE) 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, i en el Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer.
 • Disposar dels mitjans materials tècnics per al desenvolupament de la seva activitat, incloent-hi, en tot cas, l’utillatge i recanvis suficients i idonis per a l’execució eficaç de les operacions de manteniment en condicions de seguretat.
 • Subscriure una assegurança de responsabilitat civil, avals o altres garanties financeres atorgades per una entitat degudament autoritzada, que cobreixin els riscos de la seva responsabilitat, respecte a danys materials i personals a tercers, per una quantia mínima de 800.000 €, sense que aquesta quantia limiti aquesta responsabilitat.
 • Disposar d’un certificat de qualitat del sistema de gestió de la qualitat implantat, emès per una entitat de certificació acreditada, segons els procediments establerts en el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i Seguretat Industrial, aprovat per Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. L’abast del corresponent certificat, ha d’incloure, explícitament, el manteniment de tots i cadascun dels equips o sistemes per als quals se sol·licita l’habilitació.
 • En el cas d’extintors portàtils, l’entitat de certificació acreditada haurà de tenir en compte els requisits addicionals incloses a la norma UNE 23120 sobre «Manteniment d’extintors portàtils contra incendis».
 • En l’inici d’activitat, i per un període màxim d’un any, es considera complert aquest requisit amb l’acreditació de tenir contractat el desenvolupament i implantació d’aquest sistema de gestió de la qualitat, en els termes indicats en el paràgraf anterior.
 • En el cas dels sistemes d’enllumenat d’emergència, les empreses mantenidores han de complir únicament el que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, i en la instrucció tècnica complementària corresponent.

Les empreses de manteniment també tindran les següents obligacions:

 • Lliurar un informe tècnic al titular, en el qual es relacionen els equips o sistemes que no ofereixin garantia de correcte funcionament, presentin deficiències, que no puguin ser corregides durant el manteniment.
 • Conservar, almenys durant cinc anys, la documentació justificativa de les operacions de reparació i manteniment que realitzin.
 • Emetre un certificat del manteniment periòdic efectuat, annexant còpia de les llistes de comprovació utilitzades, durant les operacions i comprovacions executades, amb les anotacions realitzades i els resultats obtinguts.
 • En el cas d’extintors d’incendi, l’empresa mantenidora col·locarà en tot extintor que s’hagi mantingut, fora de l’etiqueta del fabricant del mateix, una etiqueta amb el seu número d’identificació, nom, adreça, data en què s’ha realitzat l’operació , data en què s’ha de fer la propera revisió. Així mateix, les empreses mantenidores d’extintors d’incendi han de portar un registre en el qual figuraran els extintors i les operacions realitzades als mateixos.

Pel que fa a la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendi en els Serveis Territorials d’Indústria i Energia, s’ha de presentar la següent documentació:

 • Certificat de l’empresa instal·ladora, emès per un tècnic titulat competent designat per la mateixa, en el qual s’ha de fer constar que la instal·lació s’ha realitzat de conformitat amb el que estableix aquest Reglament i d’acord al projecte o documentació tècnica.
 • Tenir subscrit un contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada.

També s’estableix una nova regulació d’inspeccions periòdiques per a les instal·lacions de protecció contra incendis, per als següents casos:

En aquells casos en què la inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra incendis no estigui regulada per reglamentació específica, els titulars de les mateixes hauran de sol·licitar, almenys, cada deu anys, a un organisme de control acreditat, la inspecció de les seves instal·lacions de protecció contra incendis, avaluant el compliment de la legislació aplicable, exceptuant-se de l’anterior els següents edificis:

1) Ús residencial habitatge.
2) Ús administratiu amb superfície construïda menor de 2000 m2.
3) Ús docent amb superfície construïda menor de 2000 m2.
4) Ús comercial amb superfície construïda menor de 500 m2.
5) Ús pública concurrència amb superfície construïda menor de 500 m2.
6) Ús aparcament amb superfície construïda menor de 500 m2.

D’altra banda, en cas d’instal·lacions de protecció contra incendis existents a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, subjectes a les inspeccions periòdiques establertes en el punt anterior, s’han de sotmetre a la primera inspecció als deu anys de la seva posada en servei.
En el cas que aquestes instal·lacions de protecció contra incendis existent tingui deu o més anys des de la seva posada en servei, s’han de sotmetre a la primera inspecció en els següents terminis màxims:

a) Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 20 anys: en el termini d’un any.
b) Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 15 anys i menor a 20 anys: en el termini de dos anys.
c) Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 10 anys i menor a 15 anys: en el termini de tres anys.

Per als equips o sistemes existents o amb data de sol·licitud de llicència d’obra, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, únicament els serà d’aplicació aquelles disposicions relatives al seu manteniment i al seu inspecció. Les activitats de manteniment no previstes anteriorment en el Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, hauran de començar a realitzar-se en un termini màxim d’un any, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament.
Resumint una mica, i en el que afecta més a les empreses són diverses accions que s’haurien d’estar fent ja:

 • Que tota la senyalització compleixi amb la UNE 23034.
 • Renovar cada 10 anys aquests senyals (comptant de data de fabricació que ve impresa en la pròpia senyal)
 • Col·locar tots els extintors en una alçada entre 0,80 i 1,20 metres, mesurant del sòl fins al manòmetre.

Finalment, pel que fa a les operacions de manteniment que s’han d’efectuar als diferents sistemes de protecció contra incendis s’estableixen, en alguns casos, noves intervencions a realitzar.

Els tècnics de BTC s’han preparat específicament per poder ajudar a les empreses en la transició a aquesta nova disposició legal i tenen experiència en inspeccions periòdiques amb gran èxit per a les empreses que les han dut a terme. Les tasques que acostumem a fer són la redacció de plans d’emergència, assessorament en la implantació del Reial decret i preparació d’inspeccions legals segons normativa. I vosaltres? Esteu adaptats al Reial Decret 513/2017?