Los nanomateriales y la prevención de riesgos laborales

Les tendències actuals de la població estan afavorint que la tecnologia avanci a grans velocitats, i una de les seves prioritats és la reducció de la mida de les coses. Amb aquesta dèria s’ha arribat a crear nanomaterials. Els nanomaterial són partícules diminutes, invisibles per l’ull humà. Tanmateix, es troben presents a la nostra vida diària en productes alimentaris, cosmètics, dispositius electrònics i medicaments. Els nanomaterials tenen mides entre 1 i 100 nanòmetres, és a dir una milmilionèsima part del metre. Per posar una comparació, aquesta seria aproximadament la mida d’una cadena de DNA o fins 10000 vegades més petit que un cabell humà.

S’ha de destacar que en el camp dels nanomaterials s’està desenvolupant molt ràpidament, pel que la informació que existeix també apareix molt freqüentment, tant a nivell productiu i d’ús com a nivell de prevenció de riscos laborals.

Alguns dels nanomaterials més utilitzats, com els nano òxids de diferents metalls, es fabriquen per reducció de la mida de les partícules a partir de materials existents a la natura o produïts anteriorment amb una mida major. Altres nanomaterials s’obtenen per processos de síntesi.

Durant la fabricació i ús o manipulació professional  a les diferents etapes de la vida dels nanomaterials es poden alliberar a l’ambient partícules nanomètriques que poden donar lloc a situacions de treball perilloses, que tindran riscos potencials depenent de la forma, propietats, condicions d’ús del propi nanomaterial o les mesures preventives implantades.

Existeixen motius de la inquietud significativa en allò que respecta als efectes dels nanomaterials per la salut. El Comitè Científic dels Riscos Sanitaris Emergents i Recentment Identificats (CCRSERI) va determinar que existeixen riscos comprovats per la salut vinculats amb diversos nanomaterials manufacturats. No obstant, no tots els nanomaterials exerceixen necessàriament un efecte tòxic, i convé adoptar un enfocament d’actuació cas per cas al respecte mentre es segueix amb la recerca sobre aquests materials.

En quant a la normativa vigent aplicable, encara que a la legislació europea no hi ha un marc específic pels nanomaterials, la normativa existent que correspongui segons la situació a la que es facin servir, les seves característiques de perillositat o l’aplicació tal com deixat dit la Comissió Europea en varies publicacions explicatives sobre aquestes innovacions.

Des del punt de vista de la seguretat laboral en el treball pels nanomaterials es d’aplicació tant la normativa general de seguretat i salut en el treball, Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i regalament de serveis de prevenció (RSP), com les normatives específiques de desenvolupament de la LPRL que siguin d’aplicació en funció de les seves característiques de perillositat, com per exemple: El Reial Decret 374/2001 (d’agents químics); el Reial Decret 665/1997 (d’agents cancerígens) i la seva modificació RD 349/2003; el Reial Decret 681/2003 (sobre atmosferes explosives si el material tingués aquesta propietat); el Reial Decret 1215/1997 (sobre equips de treball); i el Reial Decret 773/1997 (d’equips de protecció individual.

La seguretat i salut en el treball amb nanomaterials es troba a l’actualitat en una situació a la que quasi tots els seus aspectes presenten espais buits de coneixement degut a la limitada informació sobre: la toxicologia, els efectes per la salut i la eficàcia dels sistemes de ventilació i els equips de protecció individual; així com la manca de Limits d’Exposició Professional i la definició mètrica adequada per determinar l’exposició als nanomaterials.

Per tots aquests motius és important que els científics esbrinin el més aviat possible les característiques d’aquests element i els tècnics puguem aplicar les mesures preventives adients per evitar efectes nocius a la salut dels treballadors.

Àlex Rodríguez
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals i professor del Màster oficial en Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Vic
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: alex@btconsulting.org