Informe d’accidents laborals de trànsit 2020

Durant l’any 2020, la sinistralitat laboral ha estat directament afectada per la irrupció del virus del SARS-CoV-2. La crisi derivada de la pandèmia va precisar l’adopció de diverses restriccions laborals i socials a Espanya, que van repercutir sobre la població treballadora. Com a conseqüència daquest impacte, les dades que es reflecteixen en aquest informe tenen un caràcter excepcional.

En concret el 2020, es van produir 2.455 accidents de treball amb baixa en jornada de treball i 327 accidents in itinere per cada 100.000 treballadors/es afiliats/ades a la Seguretat Social, un 18,7% i un 30,7% menys que en 2019, respectivament.

Del total dels 505.528 accidents de treball amb baixa que es van produir l’any 2020 a Espanya, 52.248 van ser accidents de trànsit, anomenats accidents laborals de trànsit (ALT) que representen un 10,3% del total d’accidents de treball. Dels quals, un 60,9% van ser accidents in itinere.

Pel que fa a la gravetat, el pes percentual de l’ALT als accidents de treball lleus és del 10,2% i aquest augmenta progressivament a mesura que els accidents són més greus: així, els ALT representen el 19,7% dels accidents de treball treballs greus i en el cas dels accidents de treball mortals els ALT constitueixen el 25,8%.

En aquest informe, intentant aprofundir en les característiques fonamentals i diferenciadores dels ALT en jornada de treball i els ALT in itínere es procedeix a estudiar-los de forma separada. Així mateix, s’analitzen sota aquesta mateixa òptica els ALT mortals atès el seu pes percentual dins el conjunt dels ALT.