Informe general sobre els Controls oficials de materials en contacte amb aliments a la UE

Els aliments entren en contacte amb molts materials, com equips de processament, superfícies de treball, envasos d’aliments, vaixelles… La UE té regles destinades a garantir que aquests “materials en contacte amb aliments” no tenen un efecte negatiu en els aliments que mengem i, per tant, en la nostra salut. Per garantir que se segueixin aquestes normes estrictes i que els materials en contacte amb aliments siguin realment segurs, les autoritats competents dels països de la UE duen a terme controls.

La Comissió europea ha publicat un informe sobre les bones pràctiques i desafiaments a l’hora de fer controls oficials de materials en contacte amb aliments. L’objectiu d’aquest informe és presentar com els Estats membres han integrat els controls de materials en contacte amb els aliments als seus sistemes de control oficial segons el que preveu el Reglament (CE) 1935/2004.

L’informe descriu els diferents enfocaments adoptats pels Estats membres en l’organització i la implementació de controls oficials sobre materials en contacte amb aliments. També refereix els desafiaments a què s’enfronten, així com les eines utilitzades pels Estats membres per seguir millorant els seus sistemes de control oficial, havent obtingut la informació en una sèrie de missions, grups de treball i auditories dutes a terme pels serveis de la Comissió entre 2017 i 2019.

Entre les principals conclusions tretes destaquen:

  • En termes d’efectivitat, els controls oficials sobre materials en contacte amb aliments són un desafiament a causa de la naturalesa tècnica del tema i la disponibilitat limitada de mètodes analítics adequats, unit a dificultats per garantir que el personal de control tingui el nivell necessari de coneixements tècnics .
  • Els riscos per a la salut humana associats amb els materials en contacte amb els aliments es perceben com a relativament baixos per les autoritats competents.
  • Els controls en aquesta àrea no es prioritzen i, quan es duen a terme, se centren a verificar la presència de declaracions genèriques de compliment, en lloc d’una avaluació en profunditat de l’evidència que dóna suport a aquestes declaracions.
  • Els cursos de formació organitzats pels serveis de la Comissió van facilitar debats sobre el tema i es van identificar desafiaments comuns, així com enfocaments potencials que, si s’adopten, haurien de donar lloc a millores en l’eficàcia global dels controls.