La Comisión Europea apuesta más fuerte por la formación de manipuladores de alimentos

Recentment, la Comissió Europea ha tret a la llum un comunicat sobre l’aplicació de sistemes de gestió de la seguretat alimentària que contemplen programes de prerequisits (PPR) i procediments basats en els principis de l’APPCC, inclosa la facilitació / flexibilitat respecte de la seva aplicació en determinades empreses alimentàries. En concret,aquest comunicat, marca els paràmetres de simplificació en l’aplicació de l’APPCC a les empreses de comerç minorista (restaurants, bars, carnisseries, xarcuteries, forns de pa, pastisseries). És a dir, aquelles empreses que no disposen de Registre Sanitari. Aquest comunicat desgrana el Reglament 852/2004 (molt general).

El comunicat, inclou un apartat molt complet sobre la formació de manipuladors d’aliments i matisa les competències en matèria de manipulació d’aliments que han de tenir els treballadors.

Concretament, l’apartat 7 sobre formació d’aquest comunicat diu el següent:

El personal ha de ser supervisat i instruït i / o format en qüestions d’higiene alimentària relacionades amb la funció que exerceixi, i els responsables de l’elaboració i el manteniment del sistema de gestió de la seguretat alimentària han de rebre la formació adequada per aplicar els PPR i els principis de l’APPCC.

El OEA ha de garantir que el personal que participa en els processos pertinents demostra unes capacitats suficients i és conscient dels perills detectats (si escau), i dels punts crítics en la producció, l’emmagatzematge, el transport o el procés de distribució. També haurà de demostrar el coneixement de les mesures correctives, les mesures preventives i els procediments de vigilància i registre aplicables a la seva empresa d’acord amb el que disposa el capítol XII de l’annex II del Reglament (CE) núm 852/2004. Pot fer-se una distinció entre accions de formació sobre higiene en general (tots els empleats) i accions de formació específiques sobre l’APPCC. Els treballadors que manegen / gestionen els punts de control crític (PCC) haurien de rebre formació sobre els procediments basats en els principis de l’APPCC adequats a la seva comesa (per exemple al personal de sala d’un restaurant tindrà prou amb una formació sobre la higiene, mentre que el personal de cuina haurà de formar-se també en els procediments basats en els principis de l’APPCC). S’han d’estudiar possibles activitats de formació contínua i la seva freqüència en funció de les necessitats de l’establiment i de les capacitats demostrades.

Les organitzacions de parts interessades de diferents sectors de la indústria alimentària han d’esforçar per preparar informació sobre la formació dels OEA.

La formació tal com es contempla en l’annex II, capítol XII, del Reglament (CE) núm 852/2004, s’ha de veure dins d’un context ampli. En aquest context, una formació apropiada no vol dir necessàriament participar en cursos de formació formal. Les capacitats i el coneixement també poden adquirir-se tenint accés a informació i assessorament tècnic d’organitzacions professionals o de les autoritats competents, formació adequada al lloc de treball, guies de bones pràctiques, etc.

La formació del personal de les empreses alimentàries relativa als PPR i l’APPCC ha de ser proporcional a la mida i al tipus de l’empresa.

Quan sigui necessari, l’autoritat competent pot ajudar a realitzar activitats de formació com s’esmenta en paràgrafs anteriors, sobretot en aquells sectors poc organitzats o que es comprovi que no estan prou informats. Aquesta ajuda es tracta més exhaustivament en el document Guia de la FAO / OMS per als governs referent a l’aplicació del sistema d’APPCC en empreses alimentàries petites i / o menys desenvolupades

Podreu llegir el comunicat sencer a l’anomenat «Informe general sobre l’estat d’aplicació del sistema APPCC a la UE i àmbits de millora», elaborat per l’Oficina Alimentària i Veterinària (OAV) de la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió del Diari Oficial de la Unió Europea