La importancia de los E.P.I

marius1Per un simple acte de relació directe sempre que pensem en prevenció de riscos o seguretat laboral el primer que ens ve al cap són els EPI.

És cert que els EPI són una de les parts importants de la prevenció, però això no treu que hi hagin d’altres components molt importants o que el seu us s’hagi de fer d’una forma estudiada, conscienciada i responsable.

Els EPI són aquells equips que protegeixen i minimitzen les conseqüències dels accidents, per això s’ha de tenir una especial cura en la seva elecció.

A què hem de donar prioritat en la seva elecció? Els EPI s’utilitzen  en un termini llarg de temps de la jornada laboral, i a més de tenir una tasca protectora també han de tenir un grau de comoditat elevat.

Quan s’escull un EPI cal tenir en compte diverses coses, les més importants:

 • Quina part del cos volem protegir.
 • De què volem protegir.
 • Material
 • Condicions tèrmiques.
 • Condicions químiques
 • Condicions físiques
 • S’han de compatibilitzar en altres equips de protecció.
 • Qui els ha d’utilitzar.

Amb les respostes a aquestes quatre preguntes bàsiques, podrem fer una elecció correcte dels EPI; i per què aquestes preguntes.

No tan sols hem de buscar un EPI que protegeixi la part concreta del cos, sinó que a més hem de garantir la seva resistència i la seva adaptació als usuaris.

Els materials amb els que es treballa a les empreses, tenen unes característiques especials en cada cas, per la seva composició química o física, així trobem materials corrosius, explosius, tòxics, asfixiants, al·lucinògens, cancerígens, mutàgens, radioactius, etc

Però també hem de conèixer  l’entorn on es realitzen les tasques, així tenim que veure: les superfícies de treball, la composició de les superfícies de contacte, les temperatures de contacte i les ambientals, la concentració o quantitat dels contaminants.

Amb aquestes dades podrem determinar quin es el millor material de composició  dels EPI a utilitzar;  el comportament de cada material, és diferent tant per la seva resistència com pel seu grau de deteriorament, així doncs el  pvc, el pva, el nitril, el poliuretà, el poliestirè, el cautxú, el làtex, les silicones, la cel·lulosa o el carbó actiu, es comporten de diferent forma davant dels mateixos elements.

La seva resistència i fiabilitat és diferent, i això farà que un equip sigui l’idoni per una tasca o no ho sigui, creant una situació de menys protecció i un cost directe més elevat.

El propi RD 773/1997 de 30 de maig, d’us d’equips de protecció individual facilita una taula per poder fer un estudi preliminar.

Hem de tenir present que els EPI s’han de tractar de formarius2ma especial, podríem dir que com si fossin un medicament, cada equip serveix per una protecció concreta i encara que ens protegeixi la part del cos desitjada, no ens garanteix la seva protecció.

Recordem també que:

 1. Amb cada equip de protecció entregat als treballadors hi ha d’haver un rebut d’entrega signat per qui el rebi.
 2. Els treballadors han de rebre formació i informació sobre el seu us.
 3. El cost dels EPI han de ser totalment a càrrec de l’empresa.
 4. Els treballadors tenen l’obligació de mantenir-los i guardar-los correctament.
 5. És precís tenir en compte les dates de caducitat i en especial els de classe III han d’estar revisats de forma periòdica.

Si portem a terme tots aquests punts, la protecció serà més efectiva i els cost del EPI més baix.

Màrius Martí

Responsable de Prevenció de Riscos Laborals de PIMEC