El INSHT publica la “Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo

guía 2015 prevención de riesgos laboralesD’acord amb el que disposa l’article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, té entre les seves comeses el relatiu a l’elaboració de les Guies destinades a l’avaluació i prevenció dels riscos laborals.

Seguint les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, l‘Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball s’ha encarregat de l’elaboració i actualització d’una guia tècnica, de caràcter no vinculant, per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball.

Aquesta Guia proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació de l’esmentat Reial decret, especialment pel que fa a l’avaluació de riscos per a la salut dels treballadors involucrats i pel que fa a mesures preventives aplicables.

Més informació al web del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social