Nou reglament relatiu als materials i objectes de plàstic reciclat destinats a entrar en contacte amb aliments

La Comissió Europea ha publicat el Reglament (UE) 2022/1616 de la Comissió, de 15 de setembre del 2022, relatiu als materials i objectes de plàstic reciclat destinats a entrar en contacte amb aliments. Aquest nou reglament deroga el Reglament (CE) núm. 282/2008, de 27 de març del 2008, de la Comissió, sobre els materials i objectes de plàstic reciclat destinats a entrar en contacte amb aliments i pel qual es modifica el Reglament (CE ) núm. 2023/2006, regula aquest tipus de materials i objectes.

Aquesta mesura s’emmarca dins del Pla d’Acció per a l’Economia Circular del 2015, pel qual la Comissió Europea va entendre que augmentar el reciclatge de plàstic (no només d’ús com a material en contacte amb aliments) era un requisit previ essencial per a la transició cap a una economia circular i es va comprometre a abordar aquest sector de manera específica.

A partir d’aquí, el 2018 la Comissió Europea va crear una estratègia europea compromesa a frenar els efectes adversos de la contaminació per plàstics: ampliant la capacitat de reciclatge de plàstic a la Unió Europea i augmentant el contingut reciclat als productes i envasos de plàstic.

Aquesta estratègia d’introducció de plàstic reciclat als envasos s’ha vist traduïda a l’ordenament jurídic a la recent Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que estableix terminis per incrementar el contingut en plàstic reciclat als envasos.

El repte que cal superar avui dia és que molts residus de materials i objectes de plàstic, fins i tot si procedeixen de l’ús alimentari, poden contenir contaminants incidentals relacionats amb aquest ús que poden comprometre la seguretat i la qualitat dels materials i objectes de plàstic reciclat en contacte amb aliments i afectar així la salut dels consumidors. Per tant, sempre s’han de descontaminar durant el reciclatge fins a un nivell en què es tingui la certesa que els contaminants restants no poden posar en perill la salut humana ni afectar altrament els aliments, si s’utilitzen per a la producció de materials i objectes de plàstic reciclat en contacte amb aliments.

El nou Reglament classifica les tecnologies de reciclatge en 2 grups:

  • Tecnologies apropiades (“suitable technologies” en anglès).
  • Noves tecnologies (“novel technologies” en anglès, que es mantindran amb aquest estatus durant algun temps fins que puguin catalogar-se com a “suïtable”).

El nou reglament preveu mesures i un període de transició suficient per garantir l’absència de disrupcions al mercat que podrien derivar-se de l’aparició d’una nova regulació que s’aplicarà a processos de reciclatge que ja existien i estaven sotmesos a regulació i nous processos no regulats fins ara.

Per permetre al sector que s’adapti a les noves exigències normatives, l’article 6, apartat 3, lletra c), i l’article 13, apartat 2, seran aplicables a partir del 10 d’octubre del 2024 segons informa la Generalitat de Catalunya.

Més informació a la web d’AESAN