Nueva ISO 9001 de gestión de la calidad

ISO 9001- 2015Fidel a la filosofia de millora contínua que promou per a les organitzacions, la ISO (International Standards Organization) revisa periòdicament les seves pròpies normes amb la finalitat d’actualitzar-les i adequar-ne els requisits als nous reptes i tendències en matèria de gestió.

Des de l’any 2012, una de les normes ISO més emblemàtiques, la “ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits”, està sent revisada i actualitzada. Aquest procés donarà lloc a una nova versió de l’estàndard, la ISO 9001:2015, la publicació de la qual està prevista per a finals d’aquest any. Les empreses que comptin amb el certificat ISO 9001:2008 disposaran d’un període de transició de 3 anys per actualitzar la seva certificació.

Aquesta és la cinquena revisió a la que se sotmet la ISO 9001, des de la seva aparició l’any 1987, i incorpora canvis substancials respecte de la versió de 2008. Juntament amb una revisió de la terminologia, la nova ISO 9001:2015 presenta també una nova estructura de continguts, passant de 8 a 10 seccions. Alguns apartats canvien de nom i s’afegeixen les seccions 9 “Avaluació de l’Acompliment” i 10 “Millora”.

Així, l’índex de la nova ISO 9001:2015 queda de la següent manera:

 1. Abast
 2. Referències Normatives
 3. Termes i Definicions
 4. Context de l’Organització
 5. Lideratge
 6. Planificació
 7. Suport
 8. Operació
 9. Avaluació de l’Acompliment
 10. Millora

Tot i que per ara només disposem d’esborranys de la nova versió, que poden estar subjectes a canvis d’última hora, tot seguit assenyalem algunes de les novetats més rellevants que aporta la norma ISO 9001:2015:

 • Referència explícita a la generació de serveis. En anteriors versions de la norma la referència als serveis quedava implícita en la denominació de “productes”. En la nova norma, es parla explícitament de “productes i serveis”. Amb això, queda lar que la norma de gestió de la qualitat no es dirigeix únicament a empreses productores de béns físics sinó també a les que proveeixen tot tipus de serveis.
 • Major implicació de la direcció en el Sistema de Gestió de la Qualitat. La clàusula “Responsabilitat de la Direcció” passa a titular-se Lideratge”, i s’insisteix en la necessitat que l’alta direcció s’involucri de ple en les activitats clau del sistema de gestió, enlloc de simplement assegurar que aquestes activitats es porten a terme. En aquest sentit, s’elimina la referència al “representant de la direcció” per tal de reforçar la idea que el sistema de gestió ha d’estar plenament integrat en el dia a dia de l’empresa i en la mentalitat dels seus directius, i no pas operar com un sistema independent.
 • Major èmfasi en l’anàlisi i comprensió de l’organització i del seu entorn. S’afegeixen nous requisits relatius a la necessitat d’identificar explícitament els factors interns i externs que poden afectar l’acompliment de l’organització en matèria de qualitat, així com a la comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades.
 • Aprofundiment en l’enfocament basat en processos. Si bé aquest principi ja era present en la versió de 2008, la nova norma hi aprofundeix, l’exposa de forma més explícita i estableix requisits específics per facilitar-ne l’adopció.
 • Insistència en la necessitat de prevenir riscos i aprofitar oportunitats de millora. S’introdueix el concepte de “risc” i s’insisteix en què l’organització ha d’especificar per avançat tots els riscos que amenacen el seu acompliment en matèria de qualitat, i establir les estratègies per mitigar-los o eliminar-los. Si bé desapareix el concepte d’acció preventiva, s’insisteix en la idea que el sistema de gestió de la qualitat ha d’actuar com una eina de prevenció de riscos. Així mateix, les organitzacions han d’adoptar les mesures necessàries per aprofitar les oportunitats que se’ls presenten per millorar la capacitat del seu sistema a fi de proporcionar els resultats esperats.
 • Simplificació i major flexibilitat del sistema documental. Els registres i documents passen a anomenar-se “informació documentada”. Aquesta és la informació que l’organització ha d’obtenir, mantenir i controlar, per bé que la ISO 9001:2015 no prescriu formats ni mètodes específics d’emmagatzematge. També s’insisteix en l’ús d’eines tecnològiques per a la gestió documental.
 • Introducció del concepte de “Gestió del canvi”, molt lligat als models d’Excel·lència.

A banda d’aquestes modificacions, amb la nova redacció de la norma s’ha buscat també facilitar la interpretació i l’aplicació pràctica dels seus requisits. Aquests requisits són ara més explícits i fàcils d’entendre. Per exemple, en el que fa referència al coneixement de l’organització i el seu context, o a l’adopció d’un enfocament basat en processos, la nova norma esdevé més clara i aplicable.

Eugeni Garcia Rierola
Llicenciat en sociologia.
Professor del Màster en Gestió Integrada i Normes de Certificació de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
E-mail: eugeni.garcia@btcces.com