Noves obligacions en l’etiquetatge de la mel

El passat 22 de juny 2020, es va publicat al BOE núm.173 el Reial decret 523/2020, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1049/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la norma de qualitat relativa a la mel.

Mitjançant aquesta norma és modifica l’article 5 del Reial decret 1049/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la norma de qualitat relativa a la mel, pel que fa a l’etiquetatge, per garantir una informació més detallada sobre l’origen del producte.

Per a això, s’estableix que quan una mel s’hagi elaborat a partir de mels de diferent procedència, s’hauran d’indicar en l’etiquetatge el país o els països d’origen en què la mel i, si escau, els seus barreges hagin estat recollides.

Quan la mel procedeixi d’un únic país, també serà obligatori indicar-ho en l’etiqueta, de manera que la mel 100% espanyola es podrà identificar clarament.

Els operadors hauran de recollir dins del seu sistema d’autocontrol les evidències necessàries per demostrar davant les autoritats competents els orígens de les mels emprades en les mescles. Els registres d’aquestes evidències s’han de conservar durant el temps indicat en l’article 10.3 de la Llei 28/2015, de 30 de juliol, per a la defensa de la qualitat alimentària.

Els productes envasats, comercialitzats o etiquetats abans del dia de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, de conformitat amb el Reial Decret 1049/2003, d’1 d’agost, es poden seguir comercialitzant fins que s’esgotin les existències i sempre abans de transcórrer divuit mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret.

El present Reial decret entra en vigor al cap de sis mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».