Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició a la SARS-CoV-2

Els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) estan cridats a cooperar amb les autoritats sanitàries, adaptant la seva activitat i recomanacions amb l’objectiu general de limitar els contagis de SARS-CoV-2.

Atès que el contacte amb el virus pot afectar entorns sanitaris i no sanitaris, correspon a les empreses avaluar el risc d’exposició i seguir les recomanacions que sobre el particular emeti el servei de prevenció, seguint les pautes i recomanacions formuladaspor les autoritats sanitàries.

Així, és imprescindible reforçar les mesures d’higiene personal en tots els àmbits de treball i davant de qualsevol escenari d’exposició. Per a això cal facilitar els mitjans necessaris perquè les persones treballadores puguin netejar-se adequadament seguint aquestes recomanacions. En particular, es destaquen les següents mesures:

  1. La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció.
  2. Etiqueta respiratòria:
    1. Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador a l’tossir i esternudar, i rebutjar a una galleda d’escombraries amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna de el colze per no contaminar les mans.
    2. Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
    3. Practicar bons hàbits d’higiene respiratòria.
  3. Mantenir distanciament social de 2 metres

La informació i la formació són fonamentals per poder implantar mesures organitzatives, d’higiene i tècniques entre el personal treballador en una situació tan excepcional com l’actual. S’ha de garantir que tot el personal compta amb una informació i formació específica i actualitzada sobre les mesures específiques que s’implantin. A més, cal potenciar l’ús de cartells i senyalització que fomenti les mesures d’higiene i prevenció.

A continuació els facilitem el document que ha publicat el Ministeri de Sanitat d’Espanya amb el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició a la SARS-CoV-2.Screenshot 2020-03-30 at 12.47.59