Què és la coordinació d’activitats empresarials?

La Coordinació d’Activitats Empresarials està establerta en el Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

L’objectiu de la CAE es promoure la informació sobre les disposicions mínimes que els diferents empresaris que coincideixen en un mateix espai de treball han de posar en pràctica per tal de prevenir els riscos laborals derivats de la concurrència d’activitats empresarials.

La CAE afecta totes les empreses i els treballadors autònoms concurrents en un mateix centre de treball, tinguin o no relacions contractuals entre si. L’activitat de cada empresa, per separat, comporta unes situacions de risc pròpies que en principi han d’estar controlades, però quan operen en un mateix espai de treball cal analitzar si l’activitat d’una empresa pot originar situacions de risc a l’altra, i si el fet de desenvolupar totes dues activitats en una mateixa àrea pot interferir en les condicions de seguretat de les persones treballadores de totes dues empreses.

Les empreses i els treballadors autònoms concurrents han d’informar-se recíprocament dels riscos específics de les activitats que desenvolupen en el centre de treball, en particular sobre els que es puguin veure agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d’activitats:

 • Abans de l’inici dels treballs.
 • Quan es produeixi un canvi en les activitats concurrents rellevant a efectes preventius.
 • Quan s’hagi produït una situació d’emergència.
 • Per escrit, si es tracta de riscos greus o molt greus.
 • Quan es produeixi un accident de treball com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents.

Cal que els empresaris concurrents tinguin en compte aquesta informació en l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva, i han d’informar dels riscos i de les mesures preventives als seus treballadors respectius.També han de comunicar immediatament tota situació d’emergència previsible que encara no s’hagi produït i que pugui afectar els treballadors de les empreses concurrents, així com els treballadors autònoms.

En què ha de basar-se la coordinació d’activitats preventives?

La coordinació s’ha de centrar en l’anàlisi dels riscos derivats de la concurrència empresarial, i no en unes exigències documentals. La coordinació no és la recopilació de documents per acreditar que les empreses concurrents compleixen amb la normativa de prevenció de riscos laborals, documentació que no eximeix de cap responsabilitat si no va acompanyada d’unes adequades mesures de coordinació. La informació intercanviada ha de ser només la rellevant i necessària.

Treballadors autònoms: A l’efecte de coordinació, els treballadors autònoms han d’aportar informació sobre els riscos que pot generar la seva activitat i les possibles interaccions amb la resta d’empresaris i/o treballadors autònoms concurrents, i complir amb els deures de cooperació. Els treballadors autònoms que no tenen treballadors contractats no estan obligats a disposar de cap certificat que acrediti que han rebut formació i informació preventiva. Tampoc estan obligats a disposar d’una avaluació de riscos realitzada per un servei de prevenció aliè, ja que estan exempts de disposar d’una organització preventiva i d’elaborar documentació en matèria preventiva.

Empreses estrangeres: En el cas de contractació de serveis a una empresa estrangera que desplaça els seus treballadors al nostre territori de forma temporal, les obligacions de l’empresari titular i/o principal són les mateixes, i l’empresa estrangera ha de complir amb les seves obligacions com a empresa concurrent.

Empreses de treball temporal (ETT): Qualsevol de les empreses concurrents ha de tenir en compte la incorporació de treballadors posats a disposició per una ETT. L’empresa usuària ha d’informar l’ETT de tots els riscos existents al centre de treball, la qual cosa inclou els riscos derivats de les empreses i/o treballadors autònoms concurrents.

En aquest link hi trobareu un PDF de la Generalitat de Catalunya on s’explica la CAE i el que comporta amb molt de detall.

 1. Disposicions generals
 2. Concurrència de Treballadors de diverses emprsas en un Mateix centre de treball
 3. Concurrència de Treballadors de diverses empreses en un centre de treball de què un empresari és titular
 4. Concurrència de Treballadors de diverses empreses en un centre de treball Quan hi ha un empresari principal
 5. Mitjans de Coordinació
 6. Drets dels representants dels treballadors
 7. Disposicions addicionals