RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED (RASFF)

EU-food-alerts-in-decline-before-horsmeat-scandal_strict_xxlRapid Alert System for food and feed  és una eina de gestió de sistema d’alerta ràpida per aliments i pinsos de la Unió Europea per tal d’assegurar el seguiment a nivell transfronterer i reaccionar de forma ràpida quan es detecta qualsevol risc per a la salut pública dels consumidors. Es va crear l’any 1979 i el sistema permet compartir la informació entre els membres de la Unió Europea a nivell nacional, de comissió, d’Autoritat Europea de seguretat alimentària a més d’altres països presents al continent Europeu. Aquest sistema s’ha anat construint i millorant amb els anys. Actualment el RASFF disposa de les següents eines divulgatives i d’interès que permeten la seva consulta:

El RASFF és una eina de gestió transparent que ha de permetre fer un seguiment, a més a més, de les alertes alimentàries que tenen lloc anualment, i que si ens fixem en l’últim document emès en relació a l’any 2014 en podem extreure interessants dades:

  • S’han donat 3751 notificacions i aquestes  suposen un 1% menys respecte el 2013, en canvi, d’aquestes notificacions s’han donat 751 alertes i això suposa un increment del  25% respecte el mateix any.
  • A la figura 1 es mostren els resultats comparatius dels anys 2013 i 2014 on s’exemplifiquen el nombre de notificacions per producte i/o categoria i del qual es desprèn que el major nombre de notificacions correspon al sector de la fruita i verdura amb 620 notificacions. Seguidament hi tenim el sector del peix, pinsos i fruits secs amb gairebé la meitat de notificacions. La resta de sectors: productes dietètics i complements alimentaris, aus de corral, materials en contacte amb els aliments, carn i derivats, marisc, herbes i espècies i cereals i productes de pastisseria es situen entre 204 i 116 notificacions.
  • Respecte l’any 2013, s’observen diferents tendències segons els sectors, essent el sector de la carn i derivats el que presenta una reducció més important que en termes quantitatius es tradueix en una disminució del 37%. El sector de la fruita i vegetals, aus de corral, materials en contacte amb els aliments i herbes i espècies se n’han reduït el nombre de notificacions però també s’observa una lleugera tendència a l’increment en productes com el peix i derivats, el pinso, els fruits secs, els productes dietètics i complements alimentaris, el marisc i els cereals i productes de pastisseria.

article maria cat

Figura 1. Notificacions al RASFF per producte i/o categoria

Font: A partir de la informació del RASFF Annual Report 2014 (infograph)

La lectura que cal fer d’aquestes dades no sempre és senzilla donat que la globalització dels mercats, la incorporació de nous països al mercat alimentari, la introducció de nous productes, les fluctuacions anuals en la importació / exportació no permet fer una lectura clara i per tant sembla que manquen dades per tal de poder llegir entre línies i de forma acurada, la informació presentada.

Si més no, aquestes dades ens han de permetre arribar a la conclusió que més val no baixar la guàrdia, que és imprescindible formar els treballadors, els responsables i els departaments implicats en la seguretat dels productes que viatgen any rere any, a través dels diferents països.

Maria Marmí
Tutora Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària: Sistema APPCC 
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: maria@higienealimentaria.com