Què són les malalties professionals?

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat defineix malaltia professional així: “S’entendrà per malaltia professional la contreta a conseqüència del treball executat per compte aliè en les activitats que s’especifiquin en el quadre que s’aprovi per les disposicions d’aplicació i desenvolupament de aquesta Llei, i que estigui provocada per l’acció dels elements i substàncies que en aquest quadre s’indiquin per a cada malaltia professional “.