Reial Decret 308/2019 pel qual s’aprova la norma de qualitat per al pa

El pa i els pans especials estan regulats per la legislació horitzontal harmonitzada de la Unió Europea en matèria alimentària, i pel Reial Decret 1137/1984, de 28 de març, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, la circulació i Comerç del Pa i Pans Especials. Aquesta norma desenvolupava la regulació continguda en el Codi alimentari espanyol, aprovat per Decret 2484/1967, de 21 de setembre, sobre els esmentats productes, en el capítol XX «Farines i derivats», secció 4a, «Productes de forn».