Canvis en la legislació del transport de carn a Europa

S’ha publicat el nou Reglament (UE) 2017/1981 de la Comissió, de 31 d’octubre de 2017, pel qual es modifica l’annex III del Reglament (UE) nº 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les condicions relatives a la temperatura durant el transport de carn.