El Congrés aprova iniciar la tramitació de les reformes urgents del Treball Autònom

El passat 29 de novembre, el Congrés dels Diputats va aprovar tramitar la proposició de llei de reformes urgents per al treball autònom presentada per Ciutadans. La iniciativa de llei recull mesures per modular les multes per retards en el pagament de quotes -de un 3% inicial fins al 20% recollit actualment si la demora arriba als tres mesos-, i una major flexibilitat per al canvi de la base de cotització o adaptar el pagament de quotes al moment d’alta i baixa.

Després d’aquesta primera votació, s’obrirà el termini d’esmenes a l’articulat i la iniciativa legislativa serà remesa a la Comissió corresponent, en la qual es debatran i votaran esmenes i s’elaborarà un dictamen que continuarà la seva tramitació al Senat. El grup proponent ressalta la necessitat d’emprendre “una reforma d’abast i profunditat” del règim d’autònoms, sense perjudici d’adoptar una sèrie de mesures urgents amb l’objectiu de “reduir les càrregues administratives que suporten, facilitar l’emprenedoria, aclarir la seva fiscalitat i avançar en l’equiparació de la seva protecció social enfront de la que posseeixen els treballadors per compte d’altri “.

Amb aquesta finalitat, Ciutadans planteja modular els recàrrecs per l’ingrés fora de termini de les quotes a la Seguretat Social dels treballadors autònoms, per garantir que la seva quantia s’ajusta al principi de proporcionalitat, i modificar el sistema d’altes i baixes a la Seguretat social, de manera que la quota corresponent al mes en què es produeixin tant les afiliacions i les altes inicials com les baixes es computarà des del dia en què aquelles es produeixin.

Amplia també la quota reduïda de 50 euros per als nous autònoms fins als dotze mesos, en lloc dels sis mesos actuals, en paral·lel a una extensió pel mateix període de la resta de bonificacions previstes per al foment i promoció del treball autònom.

També proposa mesures per afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar dels treballadors autònoms, com millores en les bonificacions per als autònoms per cura de familiars, per períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat; o equiparar els incentius econòmics de les mares autònomes que es reincorporen a la seva activitat en els dos anys posteriors a la maternitat amb el règim general.

D’altra banda, pretén aclarir els supòsits de deduïbilitat de les despeses relacionades amb el vehicle que està parcialment afecte a l’activitat econòmica de l’autònom, que podran deduir al 50 per cent tal com succeeix amb eI IVA, equiparant tractament de tots dos impostos per als mateixos supòsits, atès que en l’actualitat existeix una diferenciació evident en l’aplicació d’IVA i IRPF per als mateixos supòsits o fets imposables.

Més informació a PreventionWorld