Se aprueba el nuevo Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios

Aquest mes d’abril s’hat aprovat el Reial Decret 235/201, pel qual s’estableix l’obligació de posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d’eficiència energètica que ha d’incloure informació objectiva sobre l’eficiència energètica d’un edifici i valors de referència com ara requisits mínims d’eficiència energètica per tal que els propietaris o arrendataris de l’edifici o d’una unitat puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica.

D’aquesta manera, es promou l’eficiència energètica dels edificis així com l’adopció de mesures per reduir les emissions i millorar la qualificació energètica dels edificis.

Més informació: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf