Herramientas para una mejor gestión ambiental en las empresas

ID-100213749

Dins de la gestió ambiental de les empreses sempre s’acostuma a abordar la gestió energètica i la gestió de residus entenent que aquestes àrees són les úniques a partir de les quals l’empresa pot millorar el seu comportament ambiental.

No obstant això, la gestió energètica i de residus moltes vegades no és possible, o té poca raó de ser, en aquelles empreses que, per a les seves característiques i condicionants, no tenen un important consum energètic ni una suficient generació de residus com perquè la seva gestió pugui tenir una mínima incidència sobre medi ambient.

En aquests casos, la gestió ambiental de la pròpia activitat moltes vegades no té gaire recorregut, al ser relativament pocs els àmbits en els quals poden introduir-se millores ambientals significatives. En aquests casos, les empreses han trobat que la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un bon mitjà a partir del qual es pot fonamentar el seu compromís amb el medi ambient, així com amb la societat en general, tot desenvolupant estratègies ambientalment sostenibles tan a dins com, i sobretot, a fora de la pròpia empresa.

La RSC podem definir-la com el compromís voluntari d’una organització, anant més enllà de les seves obligacions legals com a empresa, envers les necessitats i demandes dels seus grups d’interès, entenent com a tals als seus propis treballadors, als seus clients, als ciutadans del lloc on es troba l’activitat, etc. en diferents àmbits on l’empresa pot influir positivament (condicions laborals, acció social, medi ambient, civisme, etc.) per mitjà d’una implicació solidària de l’empresa amb els grups i àmbits esmentats.

La RSC acostuma a desenvolupar-se en quatre nivells clarament diferenciats, on les seves actuacions podran tenir diferent grau d’implicació, i que són: el nivell intern, és a dir, introduint millores dins de la pròpia organització, a nivell extern, és a dir, introduint millores amb les relacions de l’empresa amb els seus clients i proveïdors, a nivell local, és a dir, introduint millores a la societat immediata on es troba implantada l’activitat i, finalment, a nivell global, és a dir, introduint millores, en la mesura del possible, en la pròpia sostenibilitat de l’activitat humana sobre el planeta.

Com pot veure’s, la Responsabilitat Social Corporativa no és una eina exclusiva de millora ambiental de l’empresa, ja que engloba molts altres àmbits com el social, el civil, el laboral, etc., Tanmateix, però, pot esser un mitjà molt important per aconseguir la mateixa anant més enllà d’una adequada gestió dels seus consums energètics i dels seus fluxos residuals.

Gerard Canals Puigvendrelló
Llicenciat en Ciències Ambientals i Engiyer Tècnic Agrícola.
Tutor del Màster de Gestió Ambiental i Sostenibilitat
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: gerard@higienealimentaria.com