La gestión de la crisis alimentaria

En el dia a dia del sector agroalimentari existeixen múltiples situacions que poden desencadenar una crisi. Des del punt de vista alimentari, una crisi, és la conseqüència de posar en el mercat un producte que pugui suposar un risc per a la salut dels consumidors.

En les situacions de crisi, cal posar en marxa els recursos adequats per a poder controlar, gestionar i comunicar adequadament la situació. Les diferents entitats implicades, és a dir, empreses alimentàries, així com entitats públiques i privades relacionades amb la seguretat alimentària treballen en aquest aspecte amb un objectiu comú, minimitzar els possibles efectes derivats del risc, així com minimitzar l’impacte que aquest pugui causar a tots nivells.

catAixí, durant el 2012, la Comissió Europea mitjançant el sistema de gestió d’alertes alimentaries (RASFF “The rapid Alert System for Food and Feed”) va detectar un total de 8797 alertes de diferents tipologies (239 provenien d’Espanya) repartides segons productes tal i com s’observa en la gràfica. Les alertes estaven relacionades principalment amb la contaminació per microorganismes, seguit de presència de pesticides i metalls pesants entre d’altres perills.

Així, l’empresa, és responsable de la detecció precoç d’aquestes situacions d’alerta i cal comunicar-les adequadament. Quan ocórrer una situació de crisi, la rapidesa en la detecció i gestió és essencial. Sigui quina sigui la causa, l’empresa ha de tenir preestablerts en els seus procediments per a identificar-la i, sobretot, gestionar-la i declarar-la. La comunicació cal realitzar-la a tots nivells, des d’autoritats sanitàries, consumidors, i fins i tot altres països  si és necessari.

Així les agències de seguretat alimentària, tant espanyola, com autonòmica o fins i tot europea són claus en la tasca de comunicació adequada del risc i les crisis.

Fonts:

  • Communicating in a Crisis: Risk Communication Guidelines for Public Officials 2002 – U.S. Department of Health and Human Services Substance Abuse and Mental Health Services Administration – Rockville, MD
  • Risk Comunication Guidelines – When Food is cooking up a storm – EFSA 2012
  • Anual Report from RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) 2012

Núria Barniol
Tutora Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària: Sistema APPCC 
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: nuriab@higienealimentaria.com