Nova guia per a l’ús del llenguatge inclusiu en el INSST, O.A., M.P.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), O.A., M.P ha elaborat una guia per a l’ús de l’llenguatge inclusiu – oral i escrit – i fomentar d’aquesta manera la igualtat entre dones i homes en l’entorn de treball.

Actualment ja hi ha moltes normes nacionals i internacionals que interpel·len la consecució de la igualtat real entre dones i homes. És el cas de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva entre dones i homes amb base en l’article 14 de la Constitució Espanyola, i que estableix una sèrie de criteris generals d’actuació dels poders públics per a la implantacion d’un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu.

El 2015 el Consell de Ministres va aprovar el II Pla per a la Igualtat entre dones i homes en l’Administració General de l’Estat i en els seus organismes públics. Dins d’aquest pla, es recullen les mesures directament relacionades per eliminar el llenguatge sexista a través de l’elaboració de guies com la publicada aquesta setmana per a l’ús del llenguatge inclusiu en el treball.

Aquesta guia recull un total de 8 pautes, seguides d’exemples d’alternatives als termes no inclusius més utilitzats. Les 8 pautes són les següents:

  1. Utilitzar genèrics, paraules abstractes i / o termes col·lectius
  2. Utilitzar les denominacions de càrrecs, professions i titulacions en femení. És important recordar que la llengua castellana té marca de gènere per la qual cosa els càrrecs ocupats per dones s’han de recollir en femení.
  3. Els documents administratius que es dirigeixen a la ciutadania han d’incloure fórmules que anomenin específicament a les dones quan es coneix el seu sexe.
  4. Quan es desconeix qui serà la persona destinatària, és a dir, en els documents oberts o dirigits a grups, es faran servir fórmules que englobin a tots dos sexes, evitant l’ús de l’masculí genèric.
  5. La utilització de formes impersonals, reflexicas (estructura amb “es”) i l’anteposició de la paraula persona a l’expressió sexista.
  6. L’ús de doblets mitjançant barres que queda limitat als formularis de caràcter obert i a determinats encapçalaments, no utilitzant-se de forma preferent en un altre tipus de redactats
  7. No és recomanable l’ús de la @ al no ser un símbol lingüístic.
  8. Realitzar un tractament simètric i equivalent de dones i homes.

Podeu descarregar la guia sencera aquí.