Com detectar els riscos psicosocials en les empreses?

En prevenció de riscos laborals, quan parlem de factors de risc psicosocials ens referim a aquells factors de risc per a la salut que s’originen en l’organització del treball i que generen respostes a nivell fisiològic, emocional, cognitiu i conductual en la persona, popularment conegudes com estrès, i que poden ser precursores de malaltia en determinades circumstàncies d’intensitat, freqüència i durada.

Específicament, els aspectes relacionats amb l’organització de la feina que cal analitzar quan parlem de riscos psicosocials són:

 • Les exigències psicològiques del treball.
 • La conciliació vida laboral, familiar i social (doble presència).
 • Les oportunitats que el treball ofereix perquè sigui actiu, amb sentit i que contribueixi a desenvolupar habilitats de la persona.
 • La manca de control sobre els continguts i les condicions de treball.
 • El suport social (dels companys i dels superiors), la qualitat del lideratge.
 • Les compensacions derivades del treball.
 • La inseguretat sobre el lloc de treball i les condicions de treball.
 • La confiança i la justícia organitzacional.


Però … com podem identificar aquests aspectes de l’organització del treball a la nostra empresa? Hi ha diferents maneres de detectar els riscos psicosocials i aquestes dependran de l’agent implicat:

SERVEI DE PREVENCIÓ
El tècnic/a en prevenció de riscos laborals, pot detectar el risc psicosocial mitjançant l’observació directa, és a dir, durant el contacte directe amb els treballadors i l’organització de l’empresa. Això es pot donar durant les sessions de formació presencial, les visites de seguiment i els RRMM, entre d’altres. És molt important que el tècnic/a tingui contacte directe amb els treballadors per conèixer la realitat de l’empresa i no quedar-se només amb la visió que li ofereixen els responsables de la prevenció d’aquesta. També és molt important la coordinació amb Vigilància de la Salut.
Una altra forma que té el tècnic/a de prevenció per detectar riscos psicosocials és mitjançant l’administració de qüestionaris generals o específics.

EMPRESA
L’empresa pot detectar l’existència de riscos psicosocials si pren en consideració determinats indicadors, com ara:

 • Baixada del rendiment / producció dels treballadors i treballadors sense motiu aparent.
 • Existència d’un clima de treball alterat.
 • Augment de l’absentisme laboral.
 • Augment dels accidents de treball.


TREBALLADORS
En moltes ocasions són els propis treballadors els que detecten i comuniquen l’existència de riscos psicosocials. Aquesta informació sol ser transmesa a l’empresa a través dels delegats de prevenció i el Comitè de Seguretat i Salut Laboral, el propi treballador afectat o companys d’aquest.

És molt important la conscienciació de l’empresa en aquest tipus de riscos per a una detecció primerenca. En els riscos psicosocials, igual que a la resta d’àmbits de la seguretat i la salut laboral, és molt important avançar-nos en l’avaluació de les característiques de l’organització de l’empresa que podrien generar efectes nocius en els treballadors i treballadores i establir mesures per evitar la generació d’aquests efectes negatius. Per aconseguir-ho caldrà implicar activament a totes les persones que formen l’empresa.

Cristina Martinez
Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals