Convocatòria oposicions 2020 Titulats Superiors de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

El procés selectiu es convoca per a cobrir 28 places de l’Escala de Titulats Superiors de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Codi 6305, pel sistema general d’accés lliure.

El procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema d’oposició, amb les valoracions, exercicis i puntuacions que s’especifiquen a l’annex I.Incluirá la superació d’un curs selectiu. Per a la realització d’aquest curs selectiu, els aspirants que hagin superat la fase d’oposició seran nomenats funcionaris en pràctiques per l’autoritat convocant.

La data límit per presentar les sol·licituds és el 3 de novembre de 2020 – és a dir durant els 20 dies hàbils després de la publicació d’BOE

Els que desitgen participar en aquest procés selectiu hauran de fer-ho constar en el model de sol·licitud 790 que serà facilitat gratuïtament a Internet al Punt d’Accés General (admlnistraclón.gob.es). La sol·licitud s’ha d’emplenar d’acord amb les instruccions de l’annex IV de la Resolució de 22 de gener de 2019, i es dirigirà a: «Sr. Subsecretari de Treball, Migracions i Seguretat Social ».

Identificació dels aspirants

En aplicació del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i tal com es recull en la convocatòria de l’procés selectiu per a ingrés en l’Escala de Titulats Superiors de l’ INSHT, els aspirants / participants tindran assignat un número de justificant que s’utilitzarà per identificar-los al llarg de tot el procés selectiu.

En tots els llistats als quals es doni publicitat figurarà el número de justificant del Model 790 presentat per l’aspirant, en lloc del seu DNI, cognoms i nom.

És “molt important” conservar (anotar i recordar) el nombre de justificant durant tot el procés d’oposició a l’hora de consultar notes, etc. doncs en cap cas s’ha d’identificar a l’opositor amb DNI o Cognoms i nom (excepte en les crides a examen, etc.).

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Via electrònica (PREFERENT)
Fent ús de l’servei per a la Inscripció en Processos Selectius de el Punt d’Accés General a la url: (http://administracion.gob.es/PAG/ips) seguint les instruccions que se li indiquin. sent necessari identificar-se mitjançant la plataforma d’identificació i signatura electrònica Cl @ veu. en qualsevol de les seves modalitats o (admlnistraclón.gob.es). La presentació per aquesta via permetrà:

 • L’ompliment de el model 790
 • Annexar documents escanejats a la seva sol·licitud
 • Pagament electrònic de les taxes
 • Registre electrònic de la sol·licitud
 • Via presencial (suport paper)

Via presencial

Les sol·licituds en suport paper s’efectuaran mitjançant l’emplenament electrònica de la instància en el model de sol·licitud 790 (http://administracion.gob.es/PAG/ips) i la seva posterior presentació en el Registre General de l’Ministeri de Treball, Migracions i seguretat Social, així com en la forma establerta en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de l’procediment administratiu comú de les administracions públiques

IMPORTANT: L’abonament dels drets d’examen o, si escau. la justificació de la concurrència d’alguna de les causes d’exempció total o parcial de el mateix s’ha de fer dins de l’termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari es procedirà a l’exclusió de l’aspirant. En cap cas, el pagament de la taxa dels drets d’examen o la justificació de la concurrència d’alguna de les causes d’exempció total o parcial del mateix. suposarà la substitució de l’tràmit de presentació. en temps i forma. de la sol·licitud de participació en el procés selectiu.

Quines funcions i competències tenen els Titulats Superiors de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball?  L’Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar a la feina té les següents funcions:

 1. Informar l’elaboració de la normativa legal en matèria de seguretat i salut en el treball, i atendre les consultes formulades sobre l’aplicació i interpretació de caràcter tècnic.
 2. Promoure i desenvolupar activitats d’educació i formació en prevenció de riscos laborals i, en particular, fomentar la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema educatiu col·laborant amb les administracions competents.
 3. Prestar assistència tècnica requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) en l’àmbit de les seves competències, i per la Seguretat
 4. Social en relació amb les activitats preventives que desenvolupi.
 5. Col·laborar amb organismes internacionals i altres institucions rellevants de caràcter públic o privat que actuen en el camp de la seguretat i salut en el treball, per la qual cosa podrà subscriure convenis en els termes establerts per la llei.
 6. Desenvolupar programes de cooperació internacional, bilateral o multilateral, sobre seguretat i salut en el treball, en el marc definit per les administracions competents.
 7. Elaborar guies i altres documents tècnics, així com elaborar o recopilar metodologies i eines per facilitar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
 8. Participar en les activitats de normalització relacionades amb la prevenció de riscos laborals a nivell nacional, de la Unió Europea i internacional, podent, per a tal fi, establir convenis de col·laboració amb entitats Nacionals de Normalització.
 9. Prestar assessorament tècnic als serveis de prevenció de l’Administració General de l’Estat i, si s’escau, realitzar auditories dels seus sistemes de prevenció, d’acord amb la normativa aplicable.
 10. Desenvolupar i impulsar investigacions aplicades i d’estudi amb la finalitat de contribuir a la millora de les condicions de seguretat en el treball.
 11. Promoure activitats divulgatives en matèria de prevenció de riscos laborals.
 12. Fomentar la incorporació de la seguretat i salut en el treball en els programes nacionals i europeus de l’R + D + I.
 13. Informar periòdicament sobre l’estat i evolució de la prevenció de riscos laborals i analitzar l’organització i funcionament de l’Sistema Nacional de
 14. Seguretat i Salut en el Treball.
 15. Actuar com a centre de referència nacional davant les institucions europees, garantint la coordinació i transmissió de la informació que ha de facilitar a escala nacional, en particular respecte a l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball i la seva Xarxa.
 16. Assessorar en matèria de prevenció de riscos laborals per a empreses de fins a 25 treballadors i treballadors autònoms sense empleats a càrrec, a través de la gestió dels serveis de la Seguretat Social denominats “Prevenció10.és”.
 17. Gestionar l’Observatori Estatal de Condicions de Treball (OECT), com a mitjà per a la recopilació i anàlisi sistemàtica de la informació sobre les condicions de treball i els danys i lesions per a la salut, facilitant l’accés i utilització de la mateixa i elaborant informes de situació actualitzats.
 18. Exercir la Secretaria de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST) prestant-li l’assistència tècnica i científica necessària per al desenvolupament de les seves competències.
 19. Qualssevol altres que siguin necessàries per al compliment dels seus fins i els siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències, d’acord amb la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST).

Més informació a l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball