El estrés laboral

stress4-271x300Entenem per estrès laboral a un conjunt de reaccions emocionals, cognitives, fisiològiques i del comportament del treballador a certs aspectes adversos o nocius del contingut, l’entorn o l’organització del treball. L’estrès laboral és un fenomen, cada vegada més freqüent, que està augmentant en la nostra societat, fonamentalment perquè els tipus de treball han anat canviant en les últimes dècades. Afecta al benestar físic i psicològic del treballador i pot deteriorar el clima organitzatiu. Actualment, per la rellevància de la informació en els processos de producció, necessiten esforç mental tasques que tradicionalment requerien només força muscular. A més, el ritme de treball s’ha anat incrementant, ja que amb un nombre menor de treballadors s’han d’assolir millors resultats.

L’estrès és la segona causa de baixa laboral a la Unió Europea, afectant anualment a quaranta milions de treballadors i suposant per als seus països membres un cost de vint mil milions d’euros a l’any en despeses sanitàries, sense comptar la pèrdua de productivitat. Segons la Fundació Europea per a les Millora de les Condicions de Vida i Treball un 28% dels treballadors europeus pateix algun tipus d’estrès laboral.

S’han buscat diferents explicacions a com es genera l’estrès laboral. Així, s’ha vist com el resultat de la interacció entre les demandes en el treball i control que el treballador exerceix sobre ell. L’estrès laboral o alt estrès sorgeix quan les demandes del treball són altes, i al mateix temps, la capacitat de control de presa de decisions (per manca de recursos) és baixa. L’estrès laboral també pot ser a causa del desajust entre les demandes de l’entorn i els recursos dels treballadors per afrontar-les, és a dir a la manca d’ajust entre les habilitats i capacitats de treballador i les exigències i demandes del treball a ocupar. Fins i tot s’ha observat que en altres ocasions l’estrès laboral es produeix quan el treballador realitza un alt esforç i rep una baixa recompensa. L’estrès laboral es produeix perquè hi ha una manca de balanç (equilibri) entre l’esforç i la recompensa obtinguda.

L’estrès laboral es pot notar per l’aparició d’alteracions físiques (dels diferents sistemes del cos humà), psíquica (per exemple la sensació de confusió) o organitzativa (baixada de rendiment i la productivitat).

Per prevenir l’estrès laboral o reduir-lo si ja existeix, us deixem aquestes mesures preventives:

  • El treball ha d’anar d’acord amb les habilitats i els recursos dels treballadors.
  • S’ha de permetre que el treballador faci servir les seves habilitats per solucionar problemes.
  • S’han d’establir correctament les funcions, tasques i responsabilitats de cadascun dels treballadors per evitar l’ambigüitat.
  • S’ha de involucrar els treballadors perquè participin en la presa de decisions, ja que millora la comunicació en l’organització.
  • S’ha de donar suport a la interacció social entre els treballadors fora de la feina: celebracions, jocs, etc.

Àlex Rodríguez
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals i professor del Màster oficial en Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Vic 
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: alex@btconsulting.org