La importancia de la comunicación en el desarrollo de un SIG

repensar-comunicacion-empresa_1_830241El Sistema de Gestió Integrada (SIG) de qualsevol empresa es compon d’una sèrie de procediments implantats conjuntament des de diferents àrees de la mateixa amb l’objectiu d’optimitzar les seves actuacions en matèria de qualitat, riscos laborals, medi ambient i seguretat alimentària.

Per tal que el sistema funcioni és imprescindible una bona comunicació entre les diferents parts, des de la realització de la documentació pertinent del SIG fins a la seva implantació operativa, passant per totes les etapes on s’hauran de dur a terme actuacions del sistema integrat de gestió, és essencial que la comunicació permeti a les diferents parts tenir clares les seves funcions, saber què ha de fer en cada moment i conèixer, també, el paper que la resta de l’empresa juga en el desenvolupament del SIG.

Formar i informar al personal encarregat de portar a terme els diferents àmbits de gestió és imprescindible perquè el mateix funcioni. El personal ha de saber què és el SIG, ha de conèixer quins documents el formen i com identificar els que són operatius dels que ja no ho són, també ha de tenir nocions respecte les àrees de gestió que no li són pròpies i, sobretot, ha de tenir molt clar quina informació ha de fluir dins de l’organització per tal que el SIG sigui efectiu i compleixi realment les seves funcions.

Tota etapa dins d’una empresa o organització es porta a terme a partir d’una sèrie d’entrades i sortides. Sovint les sortides d’una etapa seran les entrades de la següent, amb la qual cosa si aquest flux no és l’adequat les diferents operacions no es podran dur a terme correctament. En el SIG succeeix una cosa totalment anàloga, la informació d’una etapa, serà necessària pel control de la següent etapa, i això implica que la informació s’haurà de transmetre adequadament per garantir que el sistema funcioni. També entre departaments diferents, a vegades molt allunyats en quant a les tasques que realitzen, cal tenir clar que sense una bona comunicació el control dels diferents àmbits de gestió de l’empresa es fa molt complicat.

D’acord amb tot això, els responsables del SIG tindran l’obligació de considerar, dins del desenvolupament del mateix, la realització de sessions formatives i informatives entre els diferents departaments i responsables del sistema, així com el desenvolupament de protocols clars i compartits per tal que la informació de cada procés es transmeti correctament a la resta i això permeti el desenvolupament adequat del SIG.

 

Gerard Canals Puigvendrelló

Llicenciat en Ciències Ambientals i Engiyer Tècnic Agrícola.
Tutor del Màster de Gestió Ambiental i Sostenibilitat
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: gerard@higienealimentaria.com