L’OIT s’associa per promoure la salut mundial

L’OIT (Organització Mundial del Treball) s’ha unit a el Pla d’acció mundial a favor d’una vida sana i benestar per a tots (SDG3 GAP), convertint-se en el tretzè organisme signatari de l’associació.

El SDG3 GAP reuneix organitzacions multilaterals amb experiència en salut, desenvolupament i treball humanitari, per donar suport als països en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) relacionats amb la salut per a la data límit de 2030.

Les qüestions de salut i el treball  estan incloses en diversos dels 17 ODS. En concret, l’ODS 3 se centra en la bona salut i el benestar i l’ODS 8 en el treball decent i el creixement econòmic. Entre les possibles àrees de cooperació i contribució de l’OIT es troben el finançament de la sanitat, la protecció social, la seguretat i la salut en el treball, la igualtat de gènere i els drets, normes i condicions dels treballadors sanitaris.

El treball decent – Crucial per al desenvolupament sostenible

S’estima que més de 600 milions de nous llocs de treball hauran de ser creats abans del 2030, només per seguir el ritme de creixement de la població mundial en edat de treballar. Això representa al voltant de 40 milions de llocs de treball a l’any. També necessitem millorar les condicions dels 780 milions d’homes i dones que treballen però no guanyen prou per superar ells i les seves famílies el llindar de la pobresa de 2 dòlars a el dia.

La importància de la feina decent per a realitzar el desenvolupament sostenible està de manifest en el Objectiu 8 té com a finalitat “promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots”.