Pla d’acció 2017-2018. Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020

L’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball (2015-2020) contempla per a la consecució dels seus objectius, en funció de les necessitats, prioritats de cada moment i dels recursos disponibles, l’elaboració de tres Plans d’Acció per als períodes: 2015-2016, 2017-2018 i 2019-2020.

Al juny de 2017 el Ple de la CNSST va aprovar, a proposta d’aquest grup de treball, el Pla d’Acció 2017-2018 de l’Estratègia. al qual es pot accedir a següent enllaç.

Captura de pantalla 2018-02-06 a les 12.50.06L’Estratègia és fruit d’un llarg procés de negociació que té el seu origen en la Comissió Nacional a finals de 2012 un cop finalitzada l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2007-2012 i vista la necessitat de seguir avançant en la millora de les condicions de treball i en la reducció constant, i sostinguda, dels accidents de treball i les malalties professionals.

L’Estratègia s’assenta en dos principis fonamentals: la prevenció i la col·laboració. La prevenció és el mitjà més eficaç per reduir els accidents de treball i les malalties professionals, i la col·laboració dels poders públics, els empresaris i els treballadors promou i impulsa la millora efectiva de les condicions de treball.

La premissa que en tot moment ha marcat l’enfocament de l’Estratègia 2015-2020 ha estat la de crear un marc de referència de les polítiques públiques preventives que sigui dinàmic, i que permeti adaptar-se amb naturalitat als canvis que es produeixin en un entorn en permanent evolució com és el de la prevenció de riscos laborals. Per a això s’ha evitat prefixar per endavant mesures concretes en cada un dels objectius específics, de manera que aquelles s’aniran acordant i planificant, en funció de les necessitats, prioritats i recursos disponibles, en tres Plans d’Acció que comprenguin els següents períodes: 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020. D’aquesta manera podran tenir cabuda mesures que avui no contemplem, però que en els propers anys puguin resultar imprescindibles per la seva rellevància o urgència.

Els Plans d’Acció d’especificar les entitats responsables per al desenvolupament de cada mesura, el termini d’execució i els indicadors de realització i, si escau, d’impacte. Els indicadors de realització tenen com a finalitat avaluar el grau d’avanç de les mesures, i els indicadors d’impacte, l’efectivitat de les mateixes.