Els autònoms i la prevenció de riscos laborals el 2017

Aquest 2017 s’ha modificat la Llei 20/2007, de l’11 de juliol, de l’Estatut del Treballador Autònom. Entre les seves novetats, volem destacar les que afecten més la nostra àrea de treball: les relacionades amb la prevenció de riscos laborals. Per a això hem de recuperar el nomenat Article 8.- Prevenció de riscos laborals d’aquesta llei. A continuació us publiquem el llistat de consideracions d’aquesta Llei en PRL:

1. Les administracions públiques competents han d’assumir un paper actiu en relació amb la prevenció de riscos laborals dels treballadors autònoms, per mitjà d’activitats de promoció de la prevenció, assessorament tècnic, vigilància i control del compliment pels treballadors autònoms de la normativa de prevenció de riscos laborals.

2. Les administracions públiques competents han de promoure una formació en prevenció específica i adaptada a les peculiaritats dels treballadors autònoms.

3. Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors autònoms i treballadors d’una altra o altres empreses, així com quan els treballadors autònoms executin la seva activitat professional en els locals o centres de treball de les empreses per a les quals prestin serveis, s’aplicaran per a tots ells els deures de cooperació, informació i instrucció que preveuen els apartats 1 i 2 de l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

4. Les empreses que contractin amb treballadors autònoms la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d’aquelles, i que es desenvolupin en els seus propis centres de treball, han de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per aquests treballadors.

5. Quan els treballadors autònoms hagin d’operar amb maquinària, equips, productes, matèries o útils proporcionats per l’empresa per a la qual executen la seva activitat professional, però no realitzin aquesta activitat al centre de treball de tal empresa, aquesta ha d’assumir les obligacions consignades en l’últim paràgraf de l’article 41.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

6. En el cas que les empreses incompleixin les obligacions previstes en els apartats 3 a 5 del present article, han d’assumir les obligacions indemnitzatòries dels danys i perjudicis ocasionats, sempre que hi hagi relació causal directa entre tals incompliments i els perjudicis i danys causats .

La responsabilitat del pagament establerta en el paràgraf anterior, que recaurà directament sobre l’empresari infractor, ho serà amb independència que el treballador autònom s’hagi acollit o no a les prestacions per contingències professionals.

7. El treballador autònom té dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball quan consideri que aquesta activitat comporta un risc greu i imminent per a la seva vida o salut.

8. Les disposicions que conté el present article s’apliquen sense perjudici de les obligacions legals establertes per als treballadors autònoms amb assalariats al seu càrrec en la seva condició d’empresaris.

 I ara us demanem, què en penseu?