Què són els EPIs i com es classifiquen?

L’ús dels Equips de Prevenció Individual (EPI) al lloc de treball està unit a l’aplicació de dos reials decrets, transposicions de sengles directives de la Unió Europea, el Reial decret 773/1997 (Directiva 89/656/CEE) relatiu ús dels EPI i el Reglament (UE) 2016/425 relatiu a la seva comercialització. Però sabem realment quins són els EPIs que necessitem i utilitzar-los correctament?

Com descriu l’INSST, un EPI és qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar-ne la seguretat o la salut a la feina.

 • portat o subjectat? Efectivament, si bé la majoria dels EPI són portats per l’usuari (calçat, roba, casc, ulleres etc), també hi ha determinats tipus d’EPI que són subjectats, com, per exemple, les pantalles de soldador de mà. En aquest punt, és important recalcar que la protecció proporcionada per l’equip depèn d’una acció, portar o subjectar, que ha de fer la persona exposada al risc.
 • “…perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar-ne la seguretat o la salut….”. És a dir, que els EPI protegeixen el treballador davant d’un possible risc o eviti o disminueixi els danys derivats d’un accident. Un casc impedeix que un objecte colpegi directament el cap, uns guants de protecció química suposen una barrera entre la pell i la substància química, un ocular filtrant contra radiacions evita que es facin malbé els ulls, etc.

Hi ha situacions en què l’EPI està dissenyat per protegir de diversos riscos que poden ocórrer simultàniament, per exemple les orelleres acoblades a cascos de seguretat o unes ulleres de protecció davant de radiacions i impactes.

El treballador utilitza l’equip per protegir-se a si mateix i no terceres persones. Això significa que els equips de protecció emprats per protegir persones diferents de les que els porten no són considerats EPI. Per exemple: roba o màscares utilitzades en determinats sectors sanitaris per evitar contagis de persones o roba o guants utilitzats per manipuladors d’aliments per protegir els aliments.

Així mateix, la roba de treball corrent i els uniformes que no protegeixin de cap risc i que únicament siguin utilitzades per preservar la roba personal o amb propòsits d’uniformitat com a element diferenciador d’un col·lectiu no són EPI. Per exemple: els uniformes de personal d’hostaleria, auxiliars de vol, personal de manteniment, empleats de supermercats, etc.

No obstant això, quan l’uniforme d’un col·lectiu determinat incorpori algun tipus de protecció específica contra un risc que en pugui amenaçar la seguretat i la salut, aquests uniformes es consideren EPI. Per exemple: roba del personal dels serveis de jardineria que portin elements de gran visibilitat.

Els EPI es poden classificar segons la part del cos que protegeixen. Segons l’Annex II de la guia tècnica pels treballadors per a la utilització d’EPIS publicada aquest 2022 per l’INNST, trobem les categories següents:

 • Equips de protecció pel cap

Cascos o gorres/passamuntanyes/protectors pel cap per protegir contra:

  • Cops resultants de caigudes o projeccions d’objectes,
  • Xocs contra un obstacle,
  • Riscos mecànics (perforacions, abrasions),
  • Compressió estàtica (aixafament lateral),
  • Riscos tèrmics (flames, calor, fred, sòlids calents inclosos metalls fosos),
  • Xoc elèctric,
  • Riscos químics,
  • Radiació no ionitzant (radiació UV, IR, solar o de soldadura).

Xarces pels cabells contra el risc d’embolics.

 • Equips de protecció auditiva: Orelleres (per exemple, orelleres acoblades a casc, amb reducció activa de soroll i amb entrada elèctrica d’àudio). Taps per a les orelles (per exemple, taps dependents del nivell i taps adaptats a l’usuari).
  Equips de protecció per als ulls i la cara. Aquí trobem ulleres de muntura universal, ulleres de muntura integral i pantalles facials (lents graduades, si escau) per protegir contra:

  • Riscos mecànics,
  • Riscos tèrmics,
  • Radiació no ionitzant (radiació UV, IR, solar o de soldadura),
  • Radiació ionitzant,
  • Aerosols sòlids i líquids d’agents químics i biològics.
  • Equips de protecció respiratòria contra:
  • Partícules,
  • Gasos,
  • Partícules i gasos,
  • Aerosols sòlids o líquids.

En aquest apartat també hi ha equips aïllants, incloent-hi aquells amb subministrament d’aire, dispositius d’autorrescat i equips de busseig.

 • Equips de protecció de mans i braços

Guants (incloent manyoples i protectors de braços) per protegir contra:

  • Riscos mecànics,
  • Riscos tèrmics (calor, flames i fred),
  • Risc elèctric (antiestàtics, conductors i aïllants),
  • Riscos químics,
  • Risc biològic,
  • Radiació ionitzant i contaminació radioactiva,
  • Radiació no ionitzant (radiació UV, IR, solar o de soldadura),
  • Riscos de vibració.

Dedils.

 • Equips de protecció per a peus, cames i protecció antilliscant

Calçat (per exemple, sabates, incloent en determinades circumstàncies esclops, botes, que podrien tenir puntera per a protecció dels dits) per protegir contra:

  • Riscos mecànics,
  • Risc de relliscades,
  • Riscos tèrmics (calor, flames i fred),
  • Risc elèctric (antiestàtics, conductors i aïllants),
  • Riscos químics,
  • Riscos de vibració,
  • Riscos biològics;

Protectors d’empenya extraïbles contra els riscos mecànics.

Genolleres per protegir contra els riscos mecànics.

Polaines per protegir contra els riscos mecànics, tèrmics i químics, així com contra riscos biològics.

Accessoris (per exemple, claus i grampons).

 • Protecció per a la pell  cremes i locions barrera

Podria haver cremes i locions barrera per protegir contra:

  • Radiació no ionitzant (radiació UV, IR, solar o de soldadura),
  • Radiació ionitzant,
  • Productes químics,
  • Riscos biològics,
  • Riscos tèrmics (calor, flames i fred)
  • Equips de protecció del cos/distinta de la protecció de la pell
 • Equips de protecció individual per protegir-se de les caigudes d’alçada:

Per exemple dispositius anticaigudes retràctils, arnesos anticaigudes, arnesos de seient, cinturons de subjecció (per a posicionament de treball) i retenció i equips d’amarratge de subjecció (per a posicionament de treball), absorbidors d’energia, dispositius anticaigudes lliscants sobre línia d’ancoratge, dispositius de regulació de corda, dispositius d’ancoratge que no estan dissenyats per fixar-se de manera permanent i que no requereixen operacions de subjecció abans del seu ús, connectors, equips d’amarratge, arnesos de salvament .

Roba de protecció, incloent protecció total del cos (per exemple, vestits i micos) i parcial (per exemple, polaines, pantalons, jaquetes, armilles, davantals, genolleres, caputxes i passamuntanyes) contra:

  • Riscos mecànics,
  • Riscos tèrmics (calor, flames i fred),
  • Productes químics,
  • Riscos biològics,
  • Radiació ionitzant i contaminació radioactiva,
  • Radiació no ionitzant (radiació UV, IR, solar o de soldadura),
  • Risc elèctric (antiestàtica, conductora i aïllant),
  • Embolics i atrapaments.

Armilles salvavides per evitar ofegaments i ajuts a la flotabilitat.

EPI per assenyalar visualment la presència de l’usuari.

L’INSST ha publicat aquesta guia actualitzada per la necessitat d’incorporar els canvis normatius que afecten el disseny i la fabricació dels EPI que es comercialitzen a la Unió Europea, amb motiu de l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març del 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell; així com aquelles modificacions derivades de la publicació del Reial decret 1076/2021, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

 

Si voleu seguir aprenent sobre EPIs i Prevenció de Riscos Laborals us recomanem fer una ullada al Màster en Prevenció de Riscos Laborals que impartim de manera on-line i amb el qual podràs obtenir el títol expedit per l’Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.