Les malalties professionals cauen el 32% el 2020 a causa de la covid-19

El 2020 el nombre de parts per malalties professionals va baixar el 32% respecte a 2019, sumant així fins 18.542. Aquest descens és degut fonamentalment a la incidència de la pandèmia de l’coronavirus, que ha provocat una menor activitat.

Segons les dades de l’CEPROSS (Comunicació de Malalties Professionals de Seguretat Social) publicats al web de Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, durant l’any 2020 s’han comunicat un total de 18.542 parts de malaltia professional a Espanya, fet que suposa un descens de -32,06% respecte a 2019. d’aquest total, 8.714 corresponen a parts amb baixa (un descens de -32,33%) i 9.828 a parts sense baixa (-31,82%).

Aquestes xifres trenquen la tendència d’augment en la notificació de malalties professionals que es venia experimentant des de 2012, any en què es va assolir el nivell més baix de notificació de les 2 últimes dècades, i torna a registres similars als de l’any 2015. El descens en la notificació s’observa en tots els grups de malaltia. El grup 1 (causades per agents químics) baixa un -37,2%, el grup 2 (causades per agents físics) 1 -31,5%, el grup 3 (causades per agents biològics), un -37,6%, el grup 4 (causades per inhalació de substàncies i agents no compreses en altres apartats), un -37,4%, el grup 5 (de la pell causades per substàncies i agents no compresos en algun dels altres apartats), un -34,1% i el grup 6 (causades per agents carcinògens) 1 -20,6%. Com en els anys anteriors, el grup de malaltia amb major notificació és el de les causades per agents físics. El 2020 acumula el 86% dels parts, fonamentalment a l’alta notificació de trastorns musculoesquelètics.

Com succeeix també tots els anys el grup amb menor notificació és el de les malalties per exposició a agents cancerígens, que només concentren un 0,3%. El 2020 només s’han comunicat 50 càncers d’origen professional, 34 d’ells amb baixa, fet que suposa un escandalós subregistre ja que les estimacions més prudents indiquen uns 10.000 casos anuals de càncer d’origen laboral a Espanya. On hi ha diferències importants és en la distribució de parts per sexes. En el cas de les dones el descens és més acusat que en els homes: una -35,27% per un -28,66% respectivament. Això suposa trencar amb la tendència que s’experimentava des de 2013 de notificació de més parts amb baixa en dones que en homes, cosa que també succeïa per al conjunt de les malalties professionals des 2018.

La causa d’aquest fenomen es troba en els importants descens en activitats altament feminitzades i que habitualment concentren un nombre elevat de parts de malaltia professional, com poden ser els serveis d’allotjament en hostaleria (-58%), els serveis de menjars i begudes (-42%), les activitats administratives d’oficina (- 51%), l’educació (-46%), la serveis socials amb allotjament (-36%) o les activitats de serveis socials sense allotjament (-47%). El que és evident és que la causa d’aquest descens de malalties professionals en 2020 és la pandèmia de COVID-19.

En el gràfic d’evolució mensual de nombre de parts s’aprecia com en els dos primers mesos de l’any s’estava notificant un nombre lleugerament superior de parts que en els exercicis anteriors. Però al març i abril, coincidint amb l’inici de l’Estat d’Alarma i el confinament, el nombre de parts es desploma. A partir de maig es produeix una recuperació en el ritme de notificació, però en qualsevol cas inferior a el dels anteriors anys.

Font d’informació CCOO.